Smernice in priporočila

[vc_row][vc_column][vc_toggle title=”Protokoli, navodila in dobre prakse”]

   • Dokumentacija o bolnikih
    • Pristopna izjava
    • Status ob vključitvi bolnika v program (FS-HT01)
    • Obrazec za spremljanje dejavnikov tveganja (FS-HT02)
    • Obrazec za spremljanje terapije z zdravili (FS-HT03)
    • Druga dokumentacija, npr. terapevtski plan za reševanje odkritih problemov povezanih z zdravili, zabeležke ob razgovoru z bolnikom, opažanja, ocene,..
   • Lekarniški dnevnik – dokumentacija o izvajanju programa farmacevtske skrbi
   • DOKUMENTACIJA O FARMACEVTIH, ki izvajajo program:
    • Dokument o imenovanju moderatorja, ki skrbi za izvajanje programa farmacevtske skrbi v lekarniški enoti
    • Potrdilo o nazivu Moderator programa farmacevtske skrbi
    • Seznam farmacevtov, ki izvajajo program farmacevtske skrbi
    • Izjava o varovanju osebnih podatkov (obrazec) za sodelujoče farmacevte
    • Evidenca strokovnih izobraževanj za izvajanje programa farmacevtske skrbi
   • DOKUMENTACIJA O OPREMI za izvajanje programa farmacevtske skrbi
    • Navodilo za uporabo
    • Evidenca servisiranja in vzdrževanja, vključno s kalibracijo, kadar je zahtevana po Zakonu o meroslovju.
   • URADNE SMERNICE ZA IZVAJANJE PROGRAMA FARMACEVTSKE SKRBI S PROTOKOLI
 • Farmacevtska skrb pri sladkorni bolezni
 • Obrazci za vodenje evidenc
  LEKARNIŠKI DNEVNIK
  EVIDENCA 1 (merilniki)

 

    • navodila za uporabo
    • certifikat kakovosti
    • potrdila o umerjanju
    • potrdila o kliničnem testiranju
 • Obrazci za vodenje evidenc
  EVIDENCA  2
   • seznam farmacevtov, ki izvajajo program  FS – SB 1
   • izjava farmacevta o varovanju podatkov    FS – SB 2
   • obrazec za spremljanje izvajanje programa  FS – SBP

 

 

 • obrazec za poročanje o izvajanju programa  FS – SBPO

 

 • LEKARNIŠKA KARTICA PACIENTA
   • pacientovo soglasje za evidentiranje in obdelavo osebnih podatkov FS – SB 3
   • soglasje za merjenje glukoze v kapilarni krvi  FS – SB 4
   • splošni podatki o pacientu
   • pacientov 1. obisk      FS – SB01
   • obrazec za spremljanje pacienta na 2. nivoju           FS – SB02
   • obrazec za spremljanje pacienta na 2. in 3.nivoju    FS – SB03
   • Standardi kakovosti za področje onkološke farmacevtske dejavnosti

Protokol o preskrbi z metadonskimi pripravki je bil po posredovan vsem lekarnam (z dne 18.7.2003, št. 544/03, 545/03).

Postopek odpoklica živila v lekarnah je bil posredovan vsem lekarnam po e-pošti (z dne 5. 6. 2007, št. 511/2007 in dopolnitev z dne 15. 7. 2008, št. 695/2008).

Protokol za svetovanje pri samozdravljenju (procesni model ter izhodišča za vzpostavitev evidenc in dokumentacije o svetovanju pri samozdravljenju v lekarni) je bil posredovan vsem lekarnam po e-pošti (z dne 18. 10. 2005, št. 824/10-2005) in objavljen v Lekarništvu 3-4/2004.

Protokol v zvezi s programi farmacevtske skrbi so prejeli vsi, ki so se udeležili Učne delavnice. Določila sklepa 15. seje UO LZS z dne 16. 3. 2006:

 • farmacevtsko skrb izvajajo usposobljeni magistri farmacije – moderatorji;
 • farmacevtska skrb se izvaja po pravilih o vodenju farmacevtske skrbi po nivojih, sprejetih na RSK za lekarniško farmacijo
 • o usposabljanju in delu magistrov farmacije – moderatorjev se vodijo evidence

Standardi kakovosti za področje onkološke farmacevtske dejavnosti so bili objavljeni v knjižici, ki jo je založila Lekarniška zbornica Slovenije v letu 2006. Standarde je odobril  Zdravstveni svet na 7. seji z dne 13. 9. 2007.

Načrt pripravljenosti na pandemijo gripe je na osnovi sklepa 14. seje Upravnega odbora Lekarniške zbornice Slovenije, z dne 16. februarja 2006,  pripravila Komisija za farmacevtska vprašanja kot interni dokument za lekarne in je namenjen za osnovo in pomoč pri izdelavi internega načrta v zavodih in zasebnih lekarnah. Lekarnam je bil posredovan po e-pošti (z dne 18. 4. 2006, št. 378/2006) in objavljen v Lekarništvu 3-4/2006.

Navodilo za pripravo in Navodilo za uporabo peroralne raztopine oseltamivirjevega fosfata je pripravila DS za pripravo Kodeksa galenskih izdelkov, odobrila pa Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke. Lekarnam je bilo posredovano po e-pošti (z dne 18.9.2006, št. 840/06/IM).

Pravila dobre lekarniške prakse pri izvajanju farmacevtske skrbi je na 33. seji potrdil RSK za lekarniško farmacijo, na 31. seji z dne 17. 1. 2008 UO LZS in 26.5.2009 skupščina LZS.

Komunikacijski protokol med farmacevtom in osebo v lekarni pri svetovanju za pravilno in varno uporabo zdravil, ki vplivajo na sposobnost upravljanja vozil in strojev je na pobudo SFD obravnaval RSK in ga priporočil vsem farmacevtom v lekarnah. Lekarnam je bil posredovan po e-pošti (z dne 2. 4. 2008, št. 326/08/IM).

Protokol za samozdravljenje glavobola je bil objavljen v Farmacevtskem vestniku št. 2, maj 2007.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kodeks lekarniške deontologije”]

 1. člen

Kodeks lekarniške deontologije upošteva tradicijo, zgodovino in sodobne smernice lekarniškega poklica.

 

 1. člen

Kodeks je namenjen usmerjanju farmacevtov pri opravljanju lekarniške dejavnosti, njihovih stikih z bolniki, s poklicnimi kolegi, z drugimi zdravstvenimi delavci in z javnostjo.

 

 1. člen

Kodeks sprejemajo z osebno izjavo vsi lekarniški farmacevti po opravljenem strokovnem izpitu na sedežu Lekarniške zbornice.

 

 1. člen

Ta izjava se glasi:

Jaz ………. svečano izjavljam:

 

 • svoj poklic bom opravljal/a v skladu z etičnimi načeli tega kodeksa vestno in dostojanstveno
 • svoje delo bom posvetil/a človečnosti in varovanju zdravja
 • koristi bolnika bom dajal/a prednost pred zasebnimi interesi
 • skrbel/a bom za pravilno, učinkovito in varno uporabo zdravil
 • zdravila bom izdeloval/a in izdajal/a po najvišjih standardih kakovosti
 • pri opravljanju svojega poklica ne bom dopušča/a razlik zaradi spola, vere, rase, nacionalnosti, politične pripadnosti ali socialnega položaja
 • varoval/a bom zaupane mi skrivnosti
 • svojim učiteljem in kolegom bom izkazoval/a dolžno spoštovanje

 

 1. Farmacevtova odgovornost in neodvisnost

 

 1. člen

Farmacevtu je osnovno vodilo skrb za zdravje bolnika ter družbe. Kot zdravstveni delavec je dolžan svoje strokovno znanje posredovati vsakemu bolniku. Svoje delo mora opravljati vestno, s spoštovanjem do človeka in njegovega življenja.

 

 1. člen

Farmacevt je pri opravljanju svojega poklica v mejah svoje strokovne usposobljenosti in v skladu z zakonom samostojen in neodvisen ter za svoje delo odgovoren pred svojo vestjo, bolnikom in družbo.

 

 1. člen

Farmacevt je odgovoren za svoje delo in delo manj strokovno usposobljenih oseb v lekarni. Njihovo delo mora nadzorovati.

Farmacevt ne sme prepustiti izdajanja zdravil v lekarni osebam, ki jim zakon tega ne dovoljuje.

 

 1. člen

Farmacevt mora v mejah svoje strokovne usposobljenosti in pristojnosti preprečiti napačno zdravljenje.

Farmacevt lahko, v interesu zdravja bolnika, odkloni izdajo zdravila. Če je tako zdravilo predpisano na recept, se mora nemudoma posvetovati z zdravnikom. Farmacevt je osebno odgovoren za zdravila, ki jih je vročil brez recepta.

 

 1. Izobraževanje

 

 1. člen

Farmacevt mora svoje poklicno znanje vzdrževati in ga nenehno izpopolnjevati z novimi spoznanji farmacevtske znanosti. Vodja lekarne mora omogočiti in podpirati poklicno izobraževanje in izpopolnjevanje svojih sodelavcev.

 

 

 1. Mesto farmacevta v zdravstvu

 

 1. člen

Farmacevtova naloga v zdravstvu je zagotavljanje oskrbe prebivalstva z zdravili.

Farmacevt opravlja javno delo. Njegov odnos do vseh bolnikov mora biti enak.

Ne glede na področje delovanja ali specialno poklicno udejstvovanje je dolžnost farmacevta v okviru svojih možnosti pomagati bolniku, ki je v neposredni nevarnosti, kadar ni dosegljiva zdravstvena pomoč.

 

 1. člen

Farmacevt mora varovati interese in ugled lekarne ali drugega zdravstvenega zavoda, v katerem je zaposlen.

 

 1. člen

V izrednih razmerah lahko farmacevt zapusti svoje delovno mesto le, ko dobi zamenjavo.

 

 1. člen

Farmacevt spoštuje zaupno in osebno naravo strokovnih dokumentov. Kakršnikoli podatki o bolnikih, ki jih dobi pri opravljanju svojega poklica, veljajo za zaupne in jih zato varuje kot poklicno skrivnost. Farmacevt, vodja lekarne, mora zahtevati od vseh zaposlenih spoštovanje tega določila.

Zaradi varovanja poklicne skrivnosti farmacevt ne bo javno govoril o boleznih svojih bolnikov in zdravniških receptih. V objavljenih delih se bo izogibal navedbam, ki bi lahko ogrozile spoštovanje poklicne skrivnosti. Izjema je, če se s tem strinja bolnik.

 

 1. člen

Farmacevt sodeluje z drugimi zdravstvenimi delavci z dajanjem smernic pri izbiri varne in smotrne uporabe zdravil. Farmacevt mora sodelovati pri zdravstvenem prosvetljevanju ljudi.

 

 1. člen

Farmacevt podpira vse aktivnosti in ukrepe za preprečevanje bolezni in zboljšanje preskrbe z zdravili, ki jih izpeljejo ali priporočijo njegova poklicna združenja.

Farmacevti pomagajo ustreznim upravnim organom pri njihovih nalogah na področju varovanja zdravja. S svetovanjem tem organom si mora farmacevt prizadevati za uveljavljanje ukrepov za preprečevanje bolezni.

 

 1. člen

Farmacevt sodeluje v organizacijah, ki imajo za cilj napredek farmacevtske stroke; s svojim delom in sredstvi prostovoljno prispeva k razvoju in delu teh organizacij.

 

 1. Odnos do bolnikov
 2. člen

Za izpolnitev svojih nalog se farmacevt obvezuje:

 

 • da se bo vsem bolnikom, ki bodo potrebovali njegovo pomoč, posvetil z enakim občutkom dolžnosti
 • da bo bolnikom, ki se z zdravili sami zdravijo, svetoval po svojih najboljših strokovnih zmožnostih in jih pravočasno napotil na zdravniški posvet, če bo menil, da je to potrebno
 • da bo priporočal samo take načine zdravljenja, zdravila in druge izdelke, katerih uporabo lahko etično in strokovno zagovarja,
 • da bo zavrnil izdajo zdravil ali zdravilnih in medicinskih pripomočkov, kadar bo upravičeno menil, da jih bo oseba uporabila na način, ki bi škodoval zdravju ali v pridobitniške namene.

 

 1. člen

Farmacevt mora zelo previdno odgovarjati na vprašanja bolnikov ali tretje osebe o bolezni ali pomenu predpisanih zdravil. Farmacevt se mora izogibati določanju diagnoz ali napovedim poteka bolezni, pri katere zdravljenju sodeluje. Zlasti se mora pred bolnikom ali tretjo osebo izogibati komentarjev o izsledkih medicinskih izvidov.

 

 1. člen

Farmacevt si prizadeva pridobiti in ohraniti bolnikovo zaupanje.

 

 1. Odnos do sodelavcev

 

 1. člen

S svojimi sodelavci je farmacevt dolžan ravnati pravično in kolegialno.

Farmacevt ima pravico od svojih sodelavcev zahtevadi vedenje, primerno poklicnemu stanu.

 

 1. člen

Farmacevt- mentor mora pripravniku in praktikantu omogočiti pridobitev praktične izobrazbe. Nanj je dolžan prenesti spoštovanje in ljubezen do poklica in mu s svojim vedenjem biti pri tem za zgled.

 

 1. člen

Farmacevti so si dolžni pri opravljanju poklica medsebojno pomagati in se podpirati.

Farmacevt se mora izogibati načinu govorjenja in dejanjem, ki bi utegnila kolegu poklicno in moralno škodovati.

V primeru poklicnega spora si mora farmacevt prizadevati za sporazumno rešitev. Če sporazumne rešitve ni mogoče doseči, je dolžan o tem obvestiti častno razsodišče Lekarniške zbornice.

 

 1. člen

Farmacevt se je dolžan zavzemati za plodno sodelovanje med kolegi in zaposlenimi v drugih zdravstvenih poklicih in ustvarjati vzdušje spoštovanja in zaupanja. Spoštovati mora njihovo neodvisnost.

 

 1. Vrednotenje farmacevtovega dela

 

 1. člen

Farmacevt ima pravico in dolžnost, da si prek svojih stanovskih, strokovnih in drugih organizacij prizadeva za ustrezno vrednotenje svojega dela.

Za svoje storitve sme farmacevt vzeti vedno le pošteno plačilo.

Farmacevt se je dolžan zavarovati proti odškodninskim zahtevkom v mejah svoje poklicne dejavnosti.

 

 1. Prepoved nekaterih dogovorov ali sporazumov
 2. člen

Vsi dogovori ali dejanja, ki zajemajo špekulacijo na račun bolnika oz. njegovega zdravljenja, so v nasprotju s poklicno etiko.

Prepovedan je kakršenkoli nelojalen dogovor med farmacevti in zdravniki, medicinskim osebjem in vsemi drugimi osebami. Nelojalen dogovor je dogovor med dvema ali več osebami v škodo bolnika ali tretje osebe.

 

 1. Oglaševanje

 

 1. člen

Oglaševanje izdelkov in storitev mora biti v skladu z zakonom in določili tega kodeksa.

Vse oblike oglaševanja, ki jih uporabljajo lekarne, morajo strogo upoštevati naslednja načela:

 

 • njihovo vodilo mora biti zdravje prebivalstva
 • upoštevati morajo socialno nalogo lekarne
 • upoštevati morajo znanstveno in poklicno izobrazbo farmacevta
 • upoštevati morajo načelo kolegialnosti v akademskem poklicu
 • upoštevati morajo dolžnosti in pravice javne lekarne v interesu urejene zdravstvene oskrbe

 

 1. a) Nedovoljeno oglaševanje

 

 1. člen

V nasprotju s častjo in z ugledom lekarniškega stanu so:

 

 • vsi načini oglaševanja, ki so tržno kričeči in v nasprotju z etičnimi merili
 • vsi načini oglaševanja, ki so po vsebini in obliki, taki da:
 • niso v skladu z resnico, jo pačijo, zavajajo ali vsebujejo pretirane trditve
 • izkoriščajo vraževernost in lahkovernost javnosti
 • lahko nelojalno vplivajo na promet v škodo drugih lekarn
 • vsebujejo vsem skupne poklicne dolžnosti in naloge, katerih način in obliko izvajanja obravnavajo kot posebne zasluge ene same lekarne, ki ustvarja to reklamo
 • vsebuje napoved posebnih brezplačnih dodatnih storitev
 1. b) Dovoljeni načini oglaševanja

 

 1. člen

Oglaševanje je dovoljeno:

 

 • v okviru skupnega stanovskega oglaševanja, ki ga priporoča ali organizira Lekarniška zbornica
 • znotraj in na stavbi lekarne, če je v skladu s prejšnjimi določili
 • znotraj lekarne:
 • kot opozorilo (opozorilna tabla) na javnem mestu, ki označuje najbližjo lekarno in vsebuje samo besedilo in naslov lekarne
 • kot enkratna akcija ob otvoritvi, ponovnem odprtju in poslovnih obletnicah lekarne v preprosti obliki, opozorila na dogodek, ki vsebuje samo besedilo in naslov lekarne
 • kot oglas v publikacijah (izjema so plakati) z besedilom in imenom lekarne. Dodatno besedilo lahko zajema samo opozorilo o tem, kateri izdelki poleg zdravil so še v prodaji v lekarni.

 

 1. člen

Za oglaševanje se ne šteje obvestilo o delovnem času lekarne, objava dežurne službe, objava spremembe naslova in telefonske številke.

 

 1. člen

Kodeks lekarniške deontologije in določila kodeksov mednarodnih organizacij, h katerim pristopi Lekarniška zbornica, obvezuje vse farmacevte, zaposlene v lekarniški dejavnosti.

Lekarniška zbornica mora zahtevati izpolnjevanje določb Kodeksa od vseh farmacevtov, ki opravljajo ta poklic.

Lekarniška zbornica mora ukrepati proti kršiteljem določb Kodeksa.

 

 1. člen

Kodeks lekarniške deontologije začne veljati osmi dan po sprejemu na skupščini Lekarniške zbornice Slovenije.(6)[/vc_toggle][vc_toggle title=”Pravila dobre lekarniške prakse”]*Vsebina je v izdelavi[/vc_toggle][vc_toggle title=”Pravila dobre proizvodne prakse”]*Vsebina je v izdelavi[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]

Skip to content