VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Domov 5 REGISTER IN LICENCE 5 VPRAŠANJA IN ODGOVORI

REGISTER

Ali se moram vpisati v Register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti?

Glede na veljavne pravne podlage (navedene v tem obvestilu) je vpis v register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnost obvezen za samostojno opravljanje dela v lekarniški dejavnosti za magistre farmacije, farmacevtske tehnike in inženirje farmacije, ki opravljajo svoj poklic v lekarniški dejavnosti.

 

Farmacevtski tehnik ali inženir farmacije, ki želi samostojno opravljati delo v okviru svojih kompetenc v lekarniški dejavnosti, mora biti vpisan v Register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti. Če ni vpisan v omenjeni Register, potem ne sme opravljati samostojno strokovnega dela pri izvajalcu lekarniške dejavnosti.

 

Magister farmacije, ki želi samostojno opravljati delo v okviru svojih kompetenc v lekarniški dejavnosti, mora biti vpisan v Register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, in imeti veljavno licenco (slednje izhaja tako iz ZZDej, kot tudi iz 72. člena ZLD-1). Če magister farmacije nima veljavne licence ali če ni vpisan v omenjeni Register, ne sme opravljati samostojno strokovnega dela pri izvajalcu lekarniške dejavnosti.

 

Vpis v Register je za farmacevtske strokovne delavce, ki že opravljajo strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, obvezen in ga morajo opraviti v šestih mesecih od njegove vzpostavitve, to je najkasneje do 28. julija 2019.

Ali se pripravniki, v času pripravništva morajo vpisati v Register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti?

Glede na pogoje, ki so z ZZDej in Pravilnikom o registru farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti določeni za vpis v register, se pripravniki ne vpisujejo v Register.

Kako naj postopam, če sem se zaposlil pri izvajalcu lekarniške dejavnosti po vzpostavitvi Registra (po 28.1.2019), pa je preteklo že več kot 15 dni od nastopa mojega dela? Ali se lahko še vedno vpišem v Register?

V skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno dejavnost, se farmacevtski strokovni delavci, ki opravljajo strokovno delo v lekarniški dejavnosti, morajo vpisati v Register  farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, če želijo opravljati strokovno delo v lekarniški dejavnosti, ki je del zdravstvene dejavnosti. Pravilnik o registru farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti (Ur. l. RS, št. 63/2018) natančneje določa, da mora farmacevtski strokovni delavec vložiti vlogo za vpis v Register v 15 dneh po začetku opravljanja strokovnega dela pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, kateri priloži dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev za vpis v Register. Ne glede na to, da je poteklo že več kot 15 dni, svetujemo, da vlogo za vpis v Register čim prej posredujete na zbornico.

Kam moram poslati obrazce in dokazila za vpis v Register in izdajo licence?

Vlogo za vpis v Register ter za izdajo licence z vsemi obveznimi prilogami pošljete priporočeno na naslov: Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova 48, 1000 Ljubljana.

Ali mora farmacevtski strokovni delavec vlogi za vpis v Register priložiti izjavo delodajalca, s katero dokazuje, da opravlja strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti?

Farmacevtski strokovni delavec sam izpolni vlogo za vpis v Register, v kateri navede pri katerem izvajalcu lekarniške dejavnosti opravlja strokovno delo. Kot dokazilo mora  priložiti izjavo izvajalca lekarniške dejavnosti, pri katerem opravlja strokovno delo v lekarniški dejavnosti, da pri njem opravlja strokovno delo, ali drugo dokazilo o tem, da opravlja strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti.

Kako naj bo napisana izjava izvajalca lekarniške dejavnosti, s katero farmacevtski strokovni delavec dokazuje, da pri njem opravlja strokovno delo

V pomoč podajamo predlog osnutka izjave za magistra farmacije, ki je opravljal strokovno delo v lekarniški dejavnosti na dan 27.1.2017, in hkrati z vlogo za vpis v Register vlaga tudi vlogo za izdajo licence ter osnutek izjave za farmacevtskega strokovnega delavca, ki vlaga le vlogo za vpis v Register (ta se lahko uporabi tudi za magistra farmacije, ki je začel opravljati strokovno delo v lekarniški dejavnosti po 27.1.2017 in pred uveljavitvijo Registra).

 • za magistra farmacije (v lekarniški dejavnosti na dan 27.1.2017), ki hkrati z vlogo za vpis v Register vlaga vlogo za izdajo licence:

 

Javni lekarniški zavod/Koncesionar ___________________ (naziv ustanove oziroma zasebnega zdravstvenega delavca oziroma gospodarske družbe), ki ga zastopa _____________ (če gre za ustanovo ali gospodarsko družbo), potrjuje, da je __IME__ __PRIIMEK__, mag. farm.,  na dan 27.1.2017 opravljal/a strokovno delo v lekarniški enoti Javnega lekarniškega zavoda ______________ (naziv ustanove)/Lekarni _______________ (če gre za koncesionarja) na delovnem mestu ______________. Strokovno delo v lekarni Javnega lekarniškega zavoda ________________ (naziv ustanove)/Lekarni ___________ (če gre za koncesionarja) na tem delovnem mestu opravlja tudi na dan izdaje tega potrdila.

 • za farmacevtskega strokovnega delavca, ki vlaga le vlogo za vpis v Register:

 

Javni lekarniški zavod ________ (naziv ustanove)/Koncesionar________ (naziv zasebnega zdravstvenega delavca oziroma gospodarske družbe), ki ga zastopa _____________ (če gre za ustanovo ali gospodarsko družbo), potrjuje, da __IME__ __PRIIMEK__, __strokovni naslov__, opravlja strokovno delo v lekarni Javnega lekarniškega zavoda________________ (naziv ustanove)/Lekarni ______ (če gre za koncesionarja) na delovnem mestu ______________.

 

 • za magistre farmacije v bolnišničnih lekarnah (v lekarniški dejavnosti na dan 27.1.2017), ki hkrati z vlogo za vpis v Register vlaga vlogo za izdajo licence:

 

___________________ (naziv bolnišnice), ki ga zastopa _____________, potrjuje, da je __IME__ __PRIIMEK__, mag. farm.,  na dan 27.1.2017 opravljal/a strokovno delo v bolnišnični lekarni na delovnem mestu ______________. Strokovno delo v bolnišnični lekarni ________________ (naziv bolnišnice) na tem delovnem mestu opravlja tudi na dan izdaje tega potrdila.

 

 • za farmacevtskega strokovnega delavca v bolnišničnih lekarnah, ki vlaga le vlogo za vpis v Register:

 

___________________ (naziv bolnišnice), ki ga zastopa _____________, potrjuje, da __IME__ __PRIIMEK__, __strokovni naslov__, opravlja strokovno delo v bolnišnični lekarni na delovnem mestu ______________.

Kaj naj magistri farmacije obkrožimo pod točko "licenca podeljena" v vlogi za vpis v Register?

Magister farmacije, ki še nima licence obkroži odgovor ne.

Če farmacevtski strokovni delavec sam zaprosi za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc, za katere evidence naj zaprosi v obrazcu, kjer je mogoče izbirati med kazensko evidenco, evidenco izrečenih vzgojnih ukrepov in evidenco obsodb za kazniva dejanja znotraj nedotakljivost?

Farmacevtski strokovni delavec v obrazcu za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc, ki ga sam odda na Ministrstvo za pravosodje, obkroži samo kazensko evidenco.

Kako izpolni farmacevtski strokovni delavec vlogo za vpis v Register in katera dokazila predloži:

Pridobljen naziv izobrazbe:   farm. tehn. /  inž. farm.  /  mag. farm.

 • kopija spričevala za srednješolsko izobrazbo oz. kopija diplome za višjo/univerzitetno izobrazbo in kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu

Pridobljena specializacija (vrsta in datum): 6 vrst; specializacija iz oblikovanja zdravil, iz preizkušanja zdravil, iz lekarniške farmacije, iz klinične farmacije, iz farmakognozije, iz radiofarmacije

 • kopija potrdila o opravljeni specializaciji

Pridobljena dodatna specialna znanja (vrsta in datum):  še ni sprejetih vsebin specialnih znanj

Pridobljeni znanstveni naslovi (vrsta in datum): magister znanosti, doktor znanosti

 • kopija potrdila o zaključenem podiplomskem izobraževanju

Pridobljeni strokovni naslovi/nazivi (vrsta in datum): svetnik, višji svetnik primarij

 • potrdilo o imenovanju v naziv

Pridobljeni pedagoški nazivi (vrsta in datum): asistent, docent, izredni profesor, profesor

 • potrdilo o o imenovanju v naziv
Ali lahko uveljavljam ugovor vesti, če to navedem v vlogi za vpis v register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti?

Ne, v Registru se zgolj vodi podatek o tem, ali farmacevtski strokovni delavec to pravico uveljavlja v dogovoru z delodajalcem. Temu je tudi namenjena rubrika v vlogi za vpis v Register.

Podlaga za podatke, ki se vodijo v registru farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, je Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in nasl., v nadaljevanju: ZZDej), ki v osmem odstavku 64. člena določa, da se v registru iz šestega odstavka tega člena (to je register, v katerega se vpisujejo izvajalci posameznih zdravstvenih poklicev oziroma s posameznih področij, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti) vodi med drugim tudi podatek o izjavi o uveljavljanju pravice do ugovora vesti.

Pravica do ugovora vesti je opredeljena v 46. členu Ustave RS, ki določa, da je ugovor vesti dopusten v primerih, ki jih določi zakon, če se s tem ne omejujejo pravice in svoboščine drugih oseb. Ugovor vesti zdravstvenih delavcev je urejen v 56. člen ZZDej, ki določa, da »zdravstveni delavec lahko odkloni zdravstveni poseg, če sodi, da ni v skladu z njegovo vestjo in z mednarodnimi pravili medicinske etike. Zdravstveni delavec mora o svojem ugovoru vesti obvestiti zdravstveni zavod. Zdravstveni zavod mora to upoštevati, vendar bolnikom zagotoviti možnost za nemoteno uveljavljanje pravic s področja zdravstvenega varstva. Zdravstveni delavec ne sme odkloniti nujne medicinske pomoči.«

Ker zdravstveni poseg v ZZDej ni opredeljen, lahko farmacevtski strokovni delavci uveljavljajo ugovor vesti v lekarniški dejavnosti le v dogovoru z delodajalcem. V vsakem primeru pa mora biti ugovor vesti (torej odklonitev zdravstvenega posega, ki ni v skladu z vestjo in mednarodnimi pravili medicinske etike) utemeljen.

Farmacevtski strokovni delavec z navedbo (izjavo) v vlogi za vpis v register, da uveljavlja pravico do ugovora vesti, ne uveljavlja te pravice pri delodajalcu, pač pa zgolj obvešča zbornico, da to svojo pravico uveljavlja pri delodajalcu (torej, da je z delodajalcem o tem dogovorjen). Vodenje podatka o uveljavljanju pravice do ugovora vesti v registru torej ni konstitutivni element uveljavljanja pravice do ugovora vesti, ampak gre le za evidenco o tem, koliko farmacevtskih strokovnih delavcev to pravico uveljavlja v dogovoru z delodajalcem.

Če farmacevtski strokovni delavec v vlogi za vpis v register navede, da uveljavlja pravico do ugovora vesti, vendar delodajalec s tem ni seznanjen, taka izjava nima učinka proti delodajalcu in delodajalec zgolj zaradi tega ni dolžan upoštevati ugovora vesti zaposlenega.

Uveljavljanje pravice do ugovora vesti je torej razmerje med delodajalcem in zaposlenim, vodenje podatka o tem v registru je namenjeno zgolj evidenci.

LICENCE

Farmacevt na dan 27.1.2017 ni zaposlen v lekarni, ima pa predhodne izkušnje (več let samostojnega dela)? Ali lahko na podlagi potrdila izvajalca lekarniške dejavnosti, da je v zadnjem času pri njem opravljal strokovno delo (recimo tudi voluntiral, torej ni bil v zaposlitvenem razmerju) taka oseba dobi licenco?

Skladno s Pravilnikom o licencah magistrov farmacije (Ur. l. RS 39/2018), pridobi  magister farmacije licenco na podlagi popolne vloge, ki obsega dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev licence kot so določena v 5. členu Pravilnika: ustrezna poklicna kvalifikacija, opravljanje strokovnega dela v lekarniški dejavnosti,  predhodni ali hkratni vpis v register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti,  opravljeno do šestmesečno strokovno uvajanje v Republiki Sloveniji iz 73. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17; v nadaljevanju ZLD-1) pod nadzorom magistra farmacije, in ni bil obravnavan v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica, oziroma mu ni bila izrečena prepoved opravljanja poklica).

Za pridobitev prve licence magister farmacije predloži naslednja dokazila za dokazovanje opravljanja strokovnega dela v lekarniški dejavnosti oziroma opravljenega do šestmesečnega strokovnega uvaja:

 • Če je na dan 27. januar 2017 opravljal strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, vlogi priloži dokazilo o opravljanju strokovnega dela pri izvajalcu lekarniške dejavnosti na dan 27. januar 2017;
 • Če je v času od 27. januarja 2017 do dne vzpostavitve registra (28.1.2019) nastopil delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti in izpolnil pogoje, vlogi priloži dokazilo o opravljenem strokovnem uvajanju pod nadzorom magistra farmacije za dobo do šestih mesecev v lekarniški dejavnosti, iz katerega izhaja trajanje strokovnega uvajanja in strokovne vsebine, ki jih je obsegalo strokovno uvajanje;
 • Če nastopi delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti do dne vzpostavitve registra (28.1.2019) dalje, prav tako vlogi za pridobitev licence priloži dokazilo o opravljenem strokovnem uvajanju pod nadzorom magistra farmacije za dobo do šestih mesecev v lekarniški dejavnosti, iz katerega izhaja trajanje strokovnega uvajanja in strokovne vsebine, ki jih je obsegalo strokovno uvajanje.

 

Glede na vaše vprašanje, vam sporočamo, da dokazilo o opravljanju dela pri izvajalcu lekarniške dejavnosti v času pred 27.1.2017, ni ustrezno dokazilo za predložitev vlogi za izdajo licence.

V kolikor opravljate strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, in je nastop dela po 27.1.2017, veljajo zgoraj navedeni postopki oz. dokazila.

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

Kdaj se mi licenčne točke vštevajo v kvoto 75 točk, ki jih moram zbrati v 7 letih?

Skladno s Pravilnikom o licencah magistrov farmacije začne 7-letno licenčno obdobje teči z dnem izdaje odločbe o licenci. V licenčnem obdobju magistri farmacije licenčne točke zbirajo za različne strokovne vsebine. Za izpopolnjevalne programe, za katere organizator ni oz. ne bo pridobil licenčnih točk, lahko magister farmacije samostojno vloži predlog za oceno strokovnega izpopolnjevanja po njegovem zaključku, vendar najpozneje hkrati z vlogo za podaljšanje licence.

Za pridobitev prve licence magister farmacije predloži naslednja dokazila za dokazovanje opravljanja strokovnega dela v lekarniški dejavnosti oziroma opravljenega do šestmesečnega strokovnega uvaja:

 • Če je na dan 27. januar 2017 opravljal strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, vlogi priloži dokazilo o opravljanju strokovnega dela pri izvajalcu lekarniške dejavnosti na dan 27. januar 2017;
 • Če je v času od 27. januarja 2017 do dne vzpostavitve registra (28.1.2019) nastopil delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti in izpolnil pogoje, vlogi priloži dokazilo o opravljenem strokovnem uvajanju pod nadzorom magistra farmacije za dobo do šestih mesecev v lekarniški dejavnosti, iz katerega izhaja trajanje strokovnega uvajanja in strokovne vsebine, ki jih je obsegalo strokovno uvajanje;
 • Če nastopi delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti do dne vzpostavitve registra (28.1.2019) dalje, prav tako vlogi za pridobitev licence priloži dokazilo o opravljenem strokovnem uvajanju pod nadzorom magistra farmacije za dobo do šestih mesecev v lekarniški dejavnosti, iz katerega izhaja trajanje strokovnega uvajanja in strokovne vsebine, ki jih je obsegalo strokovno uvajanje.

 

Glede na vaše vprašanje, vam sporočamo, da dokazilo o opravljanju dela pri izvajalcu lekarniške dejavnosti v času pred 27.1.2017, ni ustrezno dokazilo za predložitev vlogi za izdajo licence.

V kolikor opravljate strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, in je nastop dela po 27.1.2017, veljajo zgoraj navedeni postopki oz. dokazila.

Ker gre ravno za neko prehodno obdobje, me zanima tudi, ali lahko v primeru, da se izobraževanja udeležimo marca, licenco pa pridobimo kasneje (npr. v mesecu maju ali juniju) ravno tako pridobimo licenčne točke.

Z dnem vzpostavitve Registra so nastopili pogoji za vpis farmacevtskih strokovnih delavcev v Register in izdajo prve licence za magistre farmacije. Skladno s Pravilnikom o licencah magistrov farmacije (Ur. l. RS 39/2018; v nadaljevanju: Pravilnik) začne 7-letno licenčno obdobje teči z dnem izdaje odločbe o licenci. Magistri farmacije zbirajo licenčne točke znotraj licenčnega obdobja. Torej pridobivajo licenčne točke za izpopolnjevalne programe, ki se jih udeležujejo znotraj licenčnega obdobja. Za izpopolnjevalne programe lahko predloži predlog za oceno licenčnih točk za magistre farmacije organizator, za tiste programe za katere organizator ne bo pridobil licenčnih točk ali za druge strokovne vsebine (npr. znanstvena ali strokovna objava, recenzije, samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo, in druge oblike določene s Pravilnikom), lahko magister farmacije samostojno vloži predlog za oceno strokovnega izpopolnjevanja po njegovem zaključku, vendar najpozneje hkrati z vlogo za podaljšanje licence.

Ali se predavanja/usposabljanja, ki potekajo v okviru specializacije, ocenjujejo z licenčnimi točkami?

Oceno programa specializacije z licenčnimi točkami določa Pravilnik o licencah magistrov farmacije Ur. l. RS 39/2018, ki določa, da se v licenčnem obdobju pridobljeni naziv specialist ocenjuje s skupno 30 točkami. Posamična izobraževanja ali individualna usposabljanja pri domačem ali tujem specialistu, ki so del programa specializacije, se ne ocenjujejo s točkami in se ne vštevajo posebej.

Skip to content