VPIS V REGISTER

Domov 5 REGISTER IN LICENCE 5 VPIS V REGISTER

Vpis v Register

Farmacevtski strokovni delavec vloži vlogo za vpis v Register pri Lekarniški zbornici Slovenije. Vlogo s prilogami pošlje priporočeno po pošti ali prinese osebno na naslov: Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana. Vloge sprejemamo na sedežu zbornice v ponedeljek v času med 13.00-15.00 uro ter v sredo v času med 9.00-11.00 uro.

Farmacevtski strokovni delavec izpolnjeni vlogi za vpis v Register obvezno priloži naslednja dokazila:

  • fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi (poklicna, dodiplomska, podiplomska izobrazba, pridobljena specialna znanja);
  • fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
  • fotokopija osebnega dokumenta;
  • izjava izvajalca lekarniške dejavnosti, pri katerem opravlja strokovno delo v lekarniški dejavnosti, da pri njem opravlja strokovno delo, oziroma drugo dokazilo o tem, da opravlja strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti;
  • fotokopija dokazila o pridobljenem pedagoškem in/ali strokovnem nazivu;
  • potrdilo o nekaznovanosti, ki ga vlagatelj pridobi sam pri Ministrstvu za pravosodje RS (navodilo), ali vlagatelj s posebnim pooblastilom pooblasti Lekarniško zbornico Slovenije, da v njegovem imenu naknadno pridobi potrdilo;
  • potrdilo o plačani upravni taksi;
  • druga ustrezna dokazila.

POZOR! Če je na priloženih dokazilih navedeno drugo ime/priimek, kot ga vlagatelj uporablja ob vložitvi vloge za vpis v register in ga kot svoje navaja v vlogi, mora vlagatelj priložiti vlogi tudi dokazilo o spremembi  imena/priimka (kopijo poročnega lista ali drugega uradnega dokumenta, iz katerega je razvidna sprememba).

ISKALNIK PO REGISTRU FARMACEVTSKIH STROKOVNIH DELAVCEV

Iskanje po priimku

 

Skip to content