STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

Domov 5 REGISTER IN LICENCE 5 RL STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

Strokovno izpopolnjevanje

Dokaz strokovne usposobljenosti, način točkovanja strokovnih vsebin in vloge za oceno strokovnega izpopolnjevanja.

Dokazovanje strokovne usposobljenosti

Vsak magister farmacije mora za podaljšanje svoje licence kot dokaz strokovne usposobljenosti v licenčnem obdobju sedmih let zbrati najmanj 75 licenčnih točk.

75 licenčnih točk mora magister farmacije zbrati s strokovnim izpopolnjevanjem iz vsebin, ki jih določa drugi odstavek 73. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Ur. l. RS 85/2016 in 77/2017) in 7. člen Pravilnika o licencah magistrov farmacije (Ur. l. RS 39/2018), pri čemer je najmanj 5 licenčnih točk pridobil na strokovnem izpopolnjevanju s področja kakovosti in varnosti, etike in komunikacije.

Kot dokaz strokovne usposobljenosti za podaljšanje licence se upoštevajo strokovna izpopolnjevanja iz naslednjih vsebin:

 

1. Izpopolnjevalni programi (pasivna udeležba)

 • nacionalni kongresi, šole, učne delavnice, seminarji, simpoziji itd.
 • mednarodni kongresi, šole, učne delavnice, seminarji, simpoziji itd.
 • individualno usposabljanje pri domačem ali tujem specialistu (npr. priprava citostatikov, farmakovigilanca, enteralna in parenteralna prehrana, protibolečinska te­rapija, magistralni pripravki)

2. Predavanje/predstavitev/poster (aktivna udeležba)

3. Znanstvena ali strokovna objava

 • članek v reviji, ki je uvrščena v Science Citation Index
 • članek v recenzirani znanstveni oziroma strokovni reviji
 • prispevek v recenzirani publikaciji (zbornik, učbenik, ipd.)
 • članek v strokovni reviji
 • članek v poljudno-znanstveni reviji

4. Recenzent knjige, učbenika, priročnika in drugega s strokovnega področja

5. Recenzent strokovnega članka

6. Samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo

7. V licenčnem obdobju pridobljeno dodatno specialno znanje

8. V licenčnem obdobju pridobljen naziv specialist

Vsako posamezno strokovno izpopolnjevanje je lahko ocenjeno z največ 20 točkami.

Pasivni udeleženci, ki se niso udeležili celotnega pro­grama večdnevnega strokovnega izpopolnjevanja, so upra­vičeni do sorazmernega deleža licenčnih točk strokovnega izpopolnjevanja, glede na udeležbo po posameznih dneh.

Zbornica je sprejela podrobnejša merila za vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj ter imenovala evalvatorje za strokovno pomoč pri preverjanju in razvrstitvi strokovnih vsebin.

Predlog za oceno strokovnega izpopolnjevanja

Predlog za oceno strokovnega izpopolnjevanja poda ponudnik strokovnega izpopolnjevanja (v nadaljevanju: organizator) ali magister farmacije.

V skladu z 8. členom Pravilnika o licencah magistrov farmacije lahko organizator vloži predlog za oceno strokovnega izpopolnjevanja le pred začetkom izvajanja strokovnih vsebin, in sicer najpozneje 30 dni pred začetkom. Navedeni rok se nanaša na vložitev predloga za oceno vseh strokovnih vsebin.

Magister farmacije vloži predlog za oceno strokovnega izpopolnjevanja, kadar predloga za oceno ni vložil organizator. Magister farmacije vloži predlog za oceno po zaključku strokovnega izpopolnjevanja, vendar najpozneje hkrati z vlogo za podaljšanje licence.

Vlogo predlagatelj odda na naslov Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova 48, 1000 Ljubljana in e-naslov: tajnistvo@lek-zbor.si.

Zbornica predlagatelja obvesti na elektronski naslov o vpisu oziroma oceni licenčnih točk strokovnega izpopolnjevanja.

Za organizatorje strokovnega izpopolnjevanja

Organizator vloži predlog za oceno strokovnega izpopolnjevanja najpozneje 30 dni pred začetkom.

Organizator predlogu za oceno strokovnega izpopolnjevanja obvezno priloži program dogodka, opredelitev ciljev izpopolnjevanja in opis morebitnega preverjanja znanja.

Z organizatorjem strokovnega izpopolnjevanja zbornica pred izvedbo dogodka sklene pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti, zlasti:

 1. način objave strokovnega izpopolnjevanja,
 2. vsebina objave,
 3. zaveza, da organizator v objavi navede število licenčnih točk, ki so ali bodo dodeljene z oceno programa strokovnega izpopolnjevanja,
 4. pisne izjave organizatorja o tem, da izobraževanje izpolnjuje pogoje iz 15. člena Pravilnika o licencah magistrov farmacije, in o potencialnem ali dejanskem konfliktu interesov, ki se nanaša na finančno ali drugo razmerje, ter o razrešitvi konflikta interesov organizatorja, odgovorne osebe, organizacijskega odbora in avtorjev prispevkov,
 5. način vabljenja udeležencev,
 6. cena zborničnih storitev in
 7. morebitne podporne storitve zbornice.

Po zaključku izobraževanja organizator posreduje na zbornico seznam udeležencev magistrov farmacije. S tem se magistrom farmacije avtomatično dodelijo licenčne točke. Licenčne točke za predavatelje dodeli zbornica avtomatsko na podlagi posredovanega programa.

Strokovna izobraževanja, ki so ovrednotena z licenčnimi točkami za magistre farmacije, so objavljena v seznamu.

 

Cenik

 

Opis
Cena v EUR (brez DDV)
Cena v EUR (z DDV)
Izdaja kopije/odločbe duplikat 10,80 13,18
Izdaja potrdila o vpisu v Register FSD 11,50 14,03
Licenčna listina 12,90 15,74
Preizkus strokovne usposobljenosti 1.618,70 1.974,81
Ocena strokovnega izpopolnjevanja (organizator) 23,50 28,67
Ocena strokovnega izpopolnjevanja za individualno vlogo (nečlani – mag.farm.) 23,50 28,67
Ocena strokovnega izpopolnjevanja za individualno vlogo (člani – mag.farm.) 11,70 14,27
Strokovna izpopolnjevanja s kotizacijo – pavšal / udeleženca (organizator) 5,00 6,10
 
Številka bančnega računa Lekarniške zbornice Slovenije  SI 56 0201 0001 0494 687 pri NLB d.d. Ljubljana

SEZNAM izobraževanj, ki so ovrednotena z licenčnimi točkami za magistre farmacije

Skip to content