PODELJEVANJE LICENC

Domov 5 REGISTER IN LICENCE 5 PODELJEVANJE LICENC

Podeljevanje licenc

Licenco morajo po posebej predpisanem postopku pridobiti vsi magistri farmacije, ki želijo v Republiki Sloveniji samostojno opravljati poklic magistra farmacije  pri izvajalcu lekarniške dejavnosti. Postopek in pogoje za podelitev, podaljšanje in odvzem licence ureja Pravilnik o licencah magistrov farmacije (Ur. l. RS, 39/2018).

Magister farmacije, ki je nastopil strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, vloži vlogo za vpis v Register v 15 dneh po začetku opravljanja strokovnega dela. Ko uspešno zaključi strokovno uvajanje vloži še vlogo za izdajo licence.

Magister farmacije izpolnjeni vlogi za vpis v Register obvezno priloži naslednja ustrezna dokazila:

 • fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi (poklicna, dodiplomska, podiplomska izobrazba, pridobljena specialna znanja);
 • fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
 • fotokopija osebnega dokumenta;
 • izjava izvajalca lekarniške dejavnosti, pri katerem opravlja strokovno delo v lekarniški dejavnosti, da pri njem opravlja strokovno delo, oziroma drugo dokazilo o tem, da opravlja strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti;
 • fotokopija dokazila o pridobljenem pedagoškem in/ali strokovnem nazivu;
 • potrdilo o nekaznovanosti, ki ga vlagatelj pridobi sam pri Ministrstvu za pravosodje RS (navodilo), ali vlagatelj s posebnim pooblastilom pooblasti Lekarniško zbornico Slovenije, da v njegovem imenu naknadno pridobi potrdilo;
 • potrdilo o plačani upravni taksi;
 • druga ustrezna dokazila.

POZOR! Če je na priloženih dokazilih navedeno drugo ime/priimek, kot ga vlagatelj uporablja ob vložitvi vloge za vpis v register in ga kot svoje navaja v vlogi, mora vlagatelj priložiti vlogi tudi dokazilo o spremembi  imena/priimka (kopijo poročnega lista ali drugega uradnega dokumenta, iz katerega je razvidna sprememba).

Magister farmacije vlogi za izdajo licence priloži naslednja dokazila:

 • dokazilo o opravljenem strokovnem uvajanju (primer ocene mentorja);
 • življenjepis z opisom delovnih izkušenj z bibliografijo;
 • potrdilo o plačani upravni taksi;
 • izjavo, da so bila ostala potrebna dokazila že posredovana ob vpisu v register.

Navodila o načinu plačila upravne takse se nahajajo tukaj.

Dodatne informacije

Magistri farmacije iz držav članic EU, ki želijo pridobiti licenco v RS se za pojasnila lahko obrnejo na LZS.

Dodatne informacije lahko pridobite na tel. št. 01 280 65 50, E-pošta: tajnistvo@lek-zbor.si.

Skip to content