PODALJŠEVANJE LICENC

Domov 5 REGISTER IN LICENCE 5 PODALJŠEVANJE LICENC

Podaljševanje licenc

Magistru farmacije se podeli licenca za obdobje sedmih let (v nadaljnjem besedilu: licenčno obdobje). Licenčno obdobje začne teči z dnem izdaje odločbe o licenci.

Za podaljšanje licence mora magister farmacije v iztekajoči dobi sedmih let kot dokaz strokovne usposobljenosti zbrati najmanj 75 licenčnih točk iz strokovnih vsebin, pri čemer je najmanj 5 licenčnih točk pridobil na strokovnem izpopolnjevanju s področij kakovosti in varnosti, etike in komunikacije. Poleg zadostnega števila licenčnih točk mora magister farmacije izpolnjevati tudi pogoj, da je v iztekajočem licenčnem obdobju opravljal  strokovno delo v lekarniški dejavnosti, oz. da ni za več kot tri leta prekinil delo v lekarniški dejavnosti.

Magister farmacije najmanj tri mesece pred iztekom veljavnosti licence predloži zbornici vlogo za podaljšanje licence, kateri priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za podaljšanje licence (glej prejšnji odstavek) in potrdilo o vplačani taksi.

Lekarniška zbornica Slovenije v postopku za podaljšanje licence vpogleda v podatke o magistru farmacije v registru farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, ki ga vodi kot javno pooblastilo, ter preverila evidenco o izpolnjevanju pogojev magistra farmacije za podaljšanje licence in ostale podatke o magistru farmacije, s katerimi razpolaga.

Magistru farmacije, ki z dokazili izkaže izpolnjevanje pogojev za podaljšanje licence, Lekarniška zbornica Slovenije izda odločbo o podaljšanju licence.

Če Lekarniška zbornica Slovenije v postopku za podaljšanje licence ugotovi, da magister farmacije v iztekajočem licenčnem obdobju ni zbral dovolj licenčnih točk in/ali ni opravljal strokovnega dela v lekarniški dejavnosti oziroma je za več kot tri leta prekinil delo v lekarniški dejavnosti, ali ni priložil potrdila o vplačani taksi, magistra farmacije z dopisom pozove, naj v 15 dneh vlogo dopolni oziroma predloži manjkajoča dokazila o strokovni usposobljenosti (oziroma navede katere dokazila še pričakuje do izteka licence in kdaj jih bo predvidoma pridobil).

Namen stalnega strokovnega izpopolnjevanja je ohranjanje visoke strokovne ravni znanja in pridobivanja novih strokovnih znanj na področju zdravljenja z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter pridobivanje in poglabljanje znanj in veščin, pomembnih za zagotavljanje farmacevtske obravnave pacienta in uspešno opravljanje poklica.

Preizkus strokovne usposobljenosti

Ko magister farmacije ne vloži vloge za podaljšanje licence pravočasno (najmanj tri mesece pred pred iztekom veljavnosti licence) ali vloge ne dopolni v roku ali ne izpolnjuje pogojev za podaljšanje licence, mora za podaljšanje licence opraviti preizkus strokovne usposobljenosti (če magister farmacije preizkus strokovne usposobljenosti zahteva sam, vloži vlogo za opravljanje tega preizkusa na posebnem obrazcu.

Opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti Lekarniška zbornica Slovenije naloži s sklepom, s katerim določi datum in kraj preizkusa ter tričlansko komisijo. Člani komisije preizkusa strokovne usposobljenosti so magistri farmacije, ki imajo veljavno licenco in najmanj deset let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti ali naziv primarij.

Pri preizkusu mora kandidat izkazati, da obvlada znanja in veščine v skladu s 73. členom Zakona o lekarniški dejavnosti in v skladu s programom preizkusa strokovne usposobljenosti. Preizkus poteka skladno z določbami  od 19. do 22. člena Pravilnika o licencah magistrov farmacije.

Komisija o poteku in vsebini preizkusa strokovne usposobljenosti, o uspehu kandidata ter o vlogah, ki jih je vložil kandidat, vodi in piše zapisnik, pri čemer navede, da je magister farmacije uspešno opravil preizkus, če kandidat pisni in ustni del preizkusa izpolni pravilno vsaj v 75 %, v nasprotnem primeru komisija navede, da magister farmacije ni uspešno opravil preizkusa. Komisija lahko obenem predlaga tudi začasni odvzem licence magistru farmacije. Če se magister farmacije preizkusa brez opravičljivega razloga ne udeleži, se šteje, da ga ni uspešno opravil.

Ponovni preizkus strokovne usposobljenosti

Magister farmacije lahko opravlja preizkus strokovne usposobljenosti največ dvakrat zaporedno.

Če drugič ne opravi uspešno preizkusa strokovne usposobljenosti ali drugič ne pride na preizkus strokovne usposobljenosti v določenem roku, zbornica magistru farmacije odvzame licenco oziroma mu je ne podaljša. Za ponovno podelitev licence mora magister farmacije opraviti strokovno uvajanje skladno s 73. členom Zakona o lekarniški dejavnosti.

Skip to content