ODVZEM LICENCE

Domov 5 REGISTER IN LICENCE 5 ODVZEM LICENCE

Odvzem licence

Magistru farmacije lahko Lekarniška zbornica Slovenije začasno ali trajno odvzame licenco zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu, v skladu s splošnimi akti Lekarniške zbornice Slovenije.

 

Trajni odvzem licence se lahko izreče zaradi večje strokovne napake pri delu v primeru ko takšno ravnanje magistra farmacije povzroči trajne hujše posledice za zdravje pacienta ali smrt pacienta.

 

Začasni odvzem licence do največ pet let se lahko izreče:

  • če se ugotovi, da magister farmacije s svojim delom lahko resno ogroža zdravje ali življenje pacienta,
  • če je magistru farmacije s sodno ali drugo pravnomočno odločbo začasno prepovedano ali onemogočeno izvajanje lekarniške dejavnosti ali opravljanje poklica,
  • če se po podelitvi licence ugotovi, da je magister farmacije v postopku podelitve licence z zavajanjem uradne osebe dokazal izpolnjevanje pogojev.
Skip to content