REGISTER IN LICENCE

Domov 5 REGISTER IN LICENCE

Licence

Magister farmacije sme samostojno opravljati poklic v lekarniški dejavnosti, če poleg pogojev, določenih z delovno-pravnimi in drugimi predpisi, izpolnjuje tudi posebne pogoje, ki jih določa Zakon o lekarniški dejavnosti.

Magister farmacije, ki samostojno opravlja poklic v lekarniški dejavnosti, mora:

  • imeti ustrezno izobrazbo in opravljen strokovni izpit (poklicna kvalifikacija)
  • biti vpisan v register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Register),
  • imeti dovoljenje za samostojno opravljanje poklica magister farmacije pri izvajalcu lekarniške dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: licenca).

Licenca je javna listina, ki se podeli za določen čas (za dobo sedmih let), s katero magister farmacije dokazuje svojo strokovno usposobljenost za samostojno izvajanje lekarniške dejavnosti, in je dovoljenje za samostojno opravljanje poklica magister farmacije pri izvajalcu lekarniške dejavnosti. 

Podrobnejša določila o postopku pri odločanju o podelitvi, podaljšanju in odvzemu licence magistra farmacije, pogojih izvajanja, vrednotenja in evidentiranja strokovnega izpopolnjevanja določa Pravilnik o licencah magistrov farmacije (Ur. l. RS 39/2018).

 

Register

Farmacevtski strokovni delavci, ki opravljajo strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti morajo biti vpisani v Register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti (v nadaljevanju: Register), ki ga vodi Lekarniška zbornica Slovenije.

Farmacevtski strokovni delavec, ki mora biti vpisan v Register je farmacevtski tehnik/farmacevtska tehnica.

Farmacevtski strokovni delavec, ki mora biti vpisan v Register je tudi inženir farmacije/inženirka farmacije.

Farmacevtski strokovni delavec, ki mora biti vpisan v Register in imeti veljavno licenco, je:

  • magister farmacije/magistra farmacije,
  • magister farmacije specialist/magistra farmacije specialistka.

Pogoje za vpis v Register in izbris iz njega, postopek vpisa, pravice in dolžnosti registriranega farmacevtskega strokovnega delavca ter vsebino in obliko Registra določa Pravilnik o registru farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti (Ur. l. RS 63/2018).

Farmacevtski strokovni delavec, ki začne opravljati strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, mora vlogo za vpis v Register vložiti v 15 dneh po začetku opravljanja dela.

Pojasnilo o obveznosti vpisa farmacevtskih strokovnih delavcev v Register

Vsako spremembo podatkov v Registru je farmacevtski strokovni delavec dolžan sporočiti Zbornici  najpozneje v 30 dneh po nastopu spremembe.

 

Lekarniška zbornica Slovenije je vzpostavila Register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti dne: 28. januarja 2019.

Vsako spremembo podatkov v Registru je farmacevtski strokovni delavec dolžan sporočiti Zbornici  najpozneje v 30 dneh po nastopu spremembe.

Skip to content