Po pozivu LZS prvi pogovori za zagotavljanje ustrezne zakonodaje za nemoteno preskrbo z zdravili

13 Okt, 2022

Sporočilo za javnost

četrtek, 13. oktober 2022

Po pozivu LZS prvi pogovori za zagotavljanje ustrezne zakonodaje za nemoteno preskrbo z zdravili

Predstavniki Ministrstva za zdravje se strinjajo, da morajo uskladiti oziroma dopolniti zakonske podlage za nabavo zdravil javnih lekarniških zavodov. Sestanka so se s strani Ministrstva za zdravje udeležili minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, državni sekretar, mag. Tadej Ostrc ter vodja po pooblastilu v službi za zdravila, medicinske pripomočke in lekarniško dejavnost Damir Domjan. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je dejal, da se strinja, da so spremembe in dopolnitve predpisov nujne.  Na sestanku so bili poleg ministra prisotni tudi predsednica LZS mag. Darja Potočnik Benčič, direktorica Gorenjskih lekarn Romana Rakovec in direktor Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) dr. Momir Radulovič.

Lekarniška zbornica Slovenije (LZS) je nedavno pozvala Ministrstvo za zdravje, da nemudoma uredi zakonske podlage za nabavo zdravil javnih lekarniških zavodov, saj bodo v nasprotnem primeru nekatere lekarne ostale brez zdravil. Težave izvirajo iz nasprotujoče si zakonodaje, ki jo morajo pri svojem delu spoštovati javni zavodi. Trenutno je 22 od 24 javnih lekarniških zavodov v prekrškovnih postopkih na sodišču zaradi nespoštovanja Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) pri dobavi zdravil. Predstavnici LZS sta na sestanku na kratko opisali problematiko in predstavili predlog spremembe in dopolnitve ZJN-3, ki ga je LZS podala v času javne obravnave. Direktor JAZMP Radulović je ponovno poudaril, da za področje zdravstva velja v EU načelo subsidiarnosti, zdravila pa so blago posebnega družbenega pomena. Ocenjuje še, da je sočasno zagotavljanje ustrezne oskrbe našega trga z zdravili in ohranjanje zdravega konkurenčnega okolja, izjemno težka naloga.

»Pojasnili smo sistem prihoda zdravil na trg, sistem oblikovanja cen, ki je izjemno učinkovit in način vrednotenja lekarniške storitve,« je pojasnila predsednica LZS. Pomembno je, da imamo zagotovljena vsa zdravila in da so cene regulirane ter dostopne. Veljavni predpisi to zagotavljajo, zato bi bilo potrebno zagotoviti sistem, ki bo tudi skladen z ZJN-3 in bo še naprej omogočal nemoteno preskrbo pacientov z zdravili. Ob upoštevanju Direktive s področja javnega naročanja, t.j. Evropskega parlamenta 2014/24/EU bi bilo dopustno nabavo zdravil urejati z ločnimi predpisi. Direktiva namreč določa, da nobena določba v tej direktivi ne bi smela preprečiti uvedbe ali uveljavitve ukrepov, nujnih za varovanje javnega reda, javne morale, javne varnosti, zdravja, življenja ljudi in živali, ohranitve rastlinskega življenja ali drugih okolijskih ukrepov, zlasti zaradi trajnostnega razvoja, če so ti ukrepi v skladu s pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU).

Vse od leta 2000 se LZS ukvarja z razreševanjem problematike nabave zdravil oziroma neskladjem med področno zakonodajo (ZLD-1 in ZZdr) in ZJN, od leta 2016 pa še toliko bolj intenzivno. LZS si vse od leta 2016, posamični javni lekarniški zavodi pa že od prej, prizadevajo izvesti postopek javnega naročila nabave zdravil, ki bi primarno zagotavljal nemoteno preskrbo pacientov z zdravili, enakopravno obravnavo pacientov na celotnem območju Republike Slovenije in vzdržno poslovanje javnih lekarniških zavodov.

Naloga resornega ministrstva je, da uskladi predpise, s katerimi bo omogočeno lekarniški dejavnosti nemoteno delovanje, z namenom, da vsak pacient dobi pravo zdravilo pravočasno. Vsi prisotni na sestanku so se strinjali, da ima trenutni sistem anomalije, zaradi katerih je lahko ogrožena nadaljnja preskrba pacientov z zdravili. Način, po katerem javni lekarniški zavodi ter tudi koncesionarji trenutno naročajo zdravila, pa zagotavlja odlično preskrbo pacientov z zdravili in ustrezne cene. Izpostavili so tudi problem nakupa ostalega blaga za nadaljnjo prodajo, ki ravno tako ni rešen. Izjema, ki jo je prinesla zadnja novela ZJN, se nanaša zgolj do višine 215 tisoč evrov, zaradi česar je za večino zavodov ta izjema neuporabljiva. »Dogovorili smo se, da bomo to področje reševali za področjem zdravil,« je napovedala mag. Darja Potočnik Benčič.

»Ne moremo pa mimo izjave predsednika Državne revizijske komisije, da zavajamo javnost, ko opozarjamo na neskladje zakonodaje in na dejstvo, da bi javni zavodi zaradi upoštevanja zakonodaje o javnih naročilih, morali ustaviti nabavo zdravil. Četudi bi javno naročniško gledano javni lekarniški zavodi uspeli izvesti postopek oddaje javnega naročila, le-ta ne bo prinesel pozitivnih učinkov. Še več, prišlo bo do velikih težav v izvedbeni fazi, ob tem pa bodo imeli javni lekarniški zavodi tudi veliko dodatnih stroškov z uvajanjem informacijskih sistemov in s potrebo po dodatnih kadrih. Opozarjamo tudi na slabšo dostopnost do zdravil zaradi umika s trga. Nerešeno pa je še področje zdravil brez recepta, prehranskih dopolnil, medicinskih pripomočkov in drugega t.i. trgovskega blaga,« je še na koncu obrazložila predsednica LZS.

Morda vas zanima tudi…

Skip to content