O ZBORNICI

Domov 5 O ZBORNICI

Predstavitev

Lekarniška zbornica Slovenije je na podlagi Zakona o lekarniški dejavnosti ustanovljena za učinkovito lekarniško dejavnost in za zagotavljanje njene strokovnosti ter za izpolnjevanje drugih skupnih nalog. Člani zbornice so vsi izvajalci lekarniške dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti v Sloveniji.

Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti, pospeševanja in skrbi za razvoj in strokovni napredek dejavnosti, zagotavljanja izpolnjevanja stanovskih obveznosti ter varovanja in zastopanja interesov članov. Lekarniška zbornica Slovenije je pravna oseba in je samostojna organizacija, ustanovljena z namenom zastopanja lekarniške dejavnosti in lekarniškega stanu.

Članstvo v Zbornici

Članstvo v zbornici je obvezno za fizične in pravne osebe s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti, javne lekarniške zavode, bolnišnice in druge izvajalce lekarniške dejavnosti, kot prostovoljni člani pa se lahko vključijo farmacevtski strokovni delavci, ki opravljajo strokovno delo v lekarni, in sicer magistri farmacije, magistri farmacije specialisti in farmacevtski tehniki.

V zbornico je včlanjenih 137 obveznih članov (stanje na dan 31. 12. 2020), in sicer:

  • 24 javnih zavodov,
  • 87 izvajalcev s koncesijo in
  • 26 bolnišničnih lekarn.

Člani zbornice se lahko za posamezna interesna področja organizirajo v sekcije. Na zbornici trenutno delujejo tri sekcije: sekcija javnih lekarniških zavodov, sekcija zasebnih lekarnarjev in sekcija bolnišničnih lekarn.

Strokovna in administrativno tehnična in druga opravila za zbornica opravlja strokovna služba zbornice.

Temeljne naloge Zbornice

Zbornica skrbi za ugled, verodostojnost in razvoj lekarniške dejavnosti ter zastopa interese svojih članov.

Naloge zbornice so določene z Zakonom o lekarniški dejavnosti, Statutom zbornice ter sklepi skupščine in izvršnega odbora zbornice. Med zakonsko določenimi nalogami so tudi naloge, ki jih zbornica opravlja po javnem pooblastilu Ministrstva za zdravje in se financirajo iz sredstev državnega proračuna na podlagi pogodbe, sklenjene med Lekarniško zbornico Slovenije in Ministrstvom za zdravje.

​Lekarniška zbornica opravlja na osnovi določil zakona zlasti naslednje naloge:

1. ministru, pristojnemu za zdravje, (v nadaljevanju: minister) pošilja poročila o delovanju in rezultatih lekarniške dejavnosti, in daje ministru, pristojnim subjektom in članom zbornice mnenja in predloge o preskrbi z zdravili, izdaji zdravil, ureditvi lekarn, vzgoji in usposabljanju farmacevtskih strokovnih delavcev in drugih zadevah, ki se nanašajo na lekarniško dejavnost,

2. sodeluje pri pripravi predpisov, ki se nanašajo na lekarniško dejavnost, zdravstveno dejavnost, zdravstveno zavarovanje, zdravila, vključno z oblikovanjem lekarniške mreže na primarni, sekundarni in terciarni ravni, načrtovanjem kadrovskih potreb lekarniške dejavnosti in drugih predpisov, ki vplivajo na izvajanje lekarniške dejavnosti,

3. pripravi vsebine specializacij in predlog o vrstah in trajanju specializacij in postopku opravljanja specialističnega izpita ter postopku imenovanja izpitne komisije ter pripravi predlog vsebine dodatnih specialnih znanj,

4. predlaga ministru v sprejem predpise, potrebne za izvajanje lekarniške dejavnosti, in druge predpise v skladu z zakonodajo, ki ureja lekarniško in zdravstveno dejavnost,

5. sprejema, izdaja in nenehno posodablja Kodeks magistralnih zdravil in Kodeks galenskih zdravil ter v ta namen sprejme pravila za vključevanje magistralnih in galenskih zdravil v kodeksa,

6. daje mnenje občini ali več sosednjim občinam o koncesijskem aktu, mnenje občini ali več sosednjim občinam o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda na primarni ravni, mnenje občini o poslovanju podružnice lekarne, mnenje občini o organiziranju priročne zaloge zdravil, mnenje izvajalcu o ustanovitvi oziroma organiziranju lekarne oziroma podružnice lekarne, in druga mnenja v skladu z veljavnimi predpisi,

7. predlaga ministru v sprejem predpise, s katerimi se podrobneje določijo postopki za podeljevanje, podaljšanje in odvzem licence magistrom farmacije in določa večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu, katerih posledica je odvzem licence,

8. sodeluje pri določanju izhodišč za sklepanje pogodb z ZZZS in za oblikovanje cen storitev lekarniške dejavnosti v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja,

9. določa način oblikovanja cen zdravil, ki niso financirana iz javnih sredstev,

10. pripravlja kadrovske in druge strokovne standarde in normative za delo farmacevtskih strokovnih delavcev v lekarnah,

11. vodi evidence o rednem strokovnem izpopolnjevanju,

12. sprejme standarde, smernice in priporočila za izvajanje in razvoj lekarniške dejavnosti,

13. sodeluje s farmacevtsko industrijo in trgovci z zdravili na debelo za zagotavljanje kakovostne oskrbe z zdravili,

14. sodeluje z izobraževalnimi zavodi in Slovenskim farmacevtskim društvom pri oblikovanju izobraževalnih programov,

15. sodeluje s Slovenskim farmacevtskim društvom pri reševanju farmacevtske problematike,

16. sodeluje pri pripravi kolektivne pogodbe za delavce lekarniške dejavnosti in sklepa kolektivne pogodbe v imenu izvajalcev lekarniške dejavnosti kot delodajalcev,

17. sodeluje z razširjenim strokovnim kolegijem, pristojnim za lekarniško dejavnost, pri urejanju zadev, povezanih s strokovnimi vidiki delovanja lekarniške dejavnosti,

18. lahko ustanavlja sklade za pomoč svojim članom,

19. vodi evidenco o vseh predpisih, ki se nanašajo na lekarniško dejavnost, in z njimi seznanja svoje člane,

20. opravlja založniško in izdajateljsko dejavnost za strokovne publikacije ter izdaja strokovno glasilo zbornice in informativne publikacije,

21. organizira strokovna srečanja, seminarje in druge oblike strokovnega izpopolnjevanja in

22. opravlja druge naloge v skladu z zakonskimi in drugimi predpisi in svojimi akti.

 

Zbornica opravlja kot javno pooblastilo naslednje naloge:

1. organizira pripravništvo, strokovno izpopolnjevanje in specializacijo farmacevtskih strokovnih delavcev,

2. sprejema Kodeks lekarniške deontologije in pravila dobre lekarniške prakse ter ukrepa ob njihovih kršitvah,

3. daje mnenje o podelitvi koncesij za izvajanje lekarniške dejavnosti,

4. vodi register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti,

5. podeljuje, podaljšuje in odvzema licenco magistrom farmacije,

6. vodi evidence o izpolnjevanju pogojev za podeljevanje in podaljševanje licenc,

7. izvaja strokovni nadzor s svetovanjem pri izvajalcu lekarniške dejavnosti in

8. določa vrste izdelkov, ki se lahko prodajajo v lekarnah v okviru lekarniške dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost.

 

Financiranje zbornice

Zbornica se financira iz prispevkov članov (članarina), državnega proračuna, daril in volil in iz drugih virov. Članarina se določi na osnovi sklepa o članarini, ki ga sprejme Skupščina Lekarniške zbornice Slovenije in sicer glede na predvidene stroške ter predvidene druge vire financiranja. Prispevek posamezne članice je odvisen od obsega storitev z ZZZS in števila lekarniških enot ter števila zaposlenih strokovnih farmacevtskih delavcev. Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje nalog, ki jih zbornica izvaja na podlagi javnega pooblastila. Pomemben del prihodkov Lekarniške zbornice Slovenije so udeležnine za različne oblike izobraževanja in stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki jih organizira zbornica. Pri tem se cene za zaposlene pri članicah Lekarniške zbornice ne oblikujejo tržno, pač pa tako, da se pokrijejo stroški organizacije posameznega izobraževanja. Del prihodkov predstavljajo tudi donacije.

 

Lekarniška zbornica Slovenije je polnopravna članica PGEU (Pharmaceutical Grup of European Union).

Osebna izkaznica

Lekarniška zbornica Slovenije

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana

E: tajnistvo@lek-zbor.si
T: N.C. (01) 280 65 50
F: (01) 280 65 61

Skip to content