MREŽA LEKARN

Domov 5 MREŽA LEKARN

Organiziranost lekarn in lekarniške dejavnosti

V Republiki Sloveniji je lekarniška dejavnost del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva, zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili. Izvaja se na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Izvajajo jo izvajalci lekarniške dejavnosti.

Lekarniško dejavnost izvajajo izvajalci lekarniške dejavnosti, ki so:
• javni lekarniški zavodi,
• pravne in fizične osebe s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti (v nadaljevanju: koncesionarji),
• bolnišnice in
• drugi izvajalci v skladu z ZLD-1.

Lekarniška dejavnost na primarni ravni se izvaja v lekarnah in podružnicah lekarn, v manjšem obsegu pa tudi s priročno zalogo zdravil. Lekarniška dejavnost na terciarni in sekundarni ravni se izvaja v bolnišnični lekarni. Za izvajanje lekarniške dejavnosti je potrebno pridobiti dovoljenje Ministrstva za zdravje v skladu z ZLD-1.

Lekarna je osnovna oblika izvajanja lekarniške dejavnosti na primarni ravni in je
organizacijska enota javnega lekarniškega zavoda ali koncesionarja. V okviru lekarne se izvaja preskrba prebivalstva, zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja. Javni lekarniški zavod ustanovi občina ali več sosednjih občin skupaj po predhodnem mnenju pristojne zbornice in s soglasjem ministrstva. Koncesijo pa podeli občina ali več sosednjih občin skupaj na podlagi koncesijskega akta, h kateremu izda soglasje ministrstvo za zdravje na podlagi mnenja LZS in ZZZS.

Podružnica lekarne deluje praviloma v manjšem obsegu kot lekarna, vendar najmanj v obsegu, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva z gotovimi zdravili. Podružnica lekarne lahko deluje samo pod strokovnim nadzorom lekarne, ki jo je organizirala (lekarna javnega lekarniškega zavoda ali koncesionarja), za njeno poslovanje pa je odgovoren vodja lekarne, ki je podružnico organizirala. Za poslovanje podružnice lekarne mora občina, na območju katere se podružnica lekarne organizira, izdati dovoljenje, na podlagi predhodnega mnenja LZS in soglasja Ministrstva za zdravje. Podružnica lekarne se lahko organizira le v kraju, kjer ni lekarne in je organizirana zdravstvena dejavnost na primarni ravni.

Poleg lekarniške dejavnosti lahko lekarne in podružnice lekarn opravljajo tudi druge dejavnosti, ki jih dovoljuje zakon.

Če v kraju, kjer je organizirana zdravstvena služba, ni lekarne ali njene podružnice, lahko lekarna pri zdravniku v tem kraju organizira priročno zalogo zdravil. Dovoljenje za organiziranje priročne zaloge zdravil izda občina, na območju katere se priročna zaloga zdravil organizira, na podlagi predhodnega mnenja LZS in soglasja Ministrstva za zdravje.

Bolnišnično lekarno organizira izvajalec zdravstvene dejavnosti na sekundarni ali terciarni ravni zdravstvene dejavnosti (bolnišnica) kot samostojno organizacijsko enoto bolnišnice za preskrbo z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, ki se uporabljajo za zdravljenje in nego pacientov, ki se zdravijo v bolnišnici oziroma pod nadzorom zdravnika bolnišnice in ob odpustu iz bolnišnice v okviru brezšivne skrbi. Bolnišnica, ki izvaja nuklearno-medicinsko dejavnost, organizira radiofarmacevtsko lekarno, ki deluje v skladu s predpisi s področja ionizirajočih sevanj.

Lekarno lahko vodi le magister farmacije, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje.

Izvajalec lekarniške dejavnosti lahko izdeluje galenska zdravila in izvaja kontrolo kakovosti v galenskem laboratoriju izdelanih galenskih zdravil in nadzor nad kakovostjo teh zdravil. Za to mora izvajalec lekarniške dejavnosti pridobiti dovoljenje za izdelavo galenskih zdravil in dovoljenje dovoljenja za kontrolo kakovosti posameznih farmacevtskih oblik galenskih zdravil, v skladu z zakonom.

 

 

Javni lekarniški zavod ustanovi občina ali več sosednjih občin skupaj za opravljanje lekarniške dejavnosti na primarni ravni na svojem območju. Občina potrebuje za ustanovitev javnega zavoda predhodno mnenje LZS in soglasje Ministrstva za zdravje.

Javni zavod ustanovi lekarno in podružnico lekarne kot svojo organizacijsko enoto za izvajanje lekarniške dejavnosti na območju občine ustanoviteljice oziroma občin soustanoviteljic v skladu z mrežo lekarniške dejavnosti na primarni ravni po predhodnem mnenju LZS in s soglasjem Ministrstva za zdravje.

Zavod nadzoruje in upravlja svet zavoda, ki s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja zavoda. Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Imeti mora visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj. Direktor zavoda je lahko magister farmacije, ni pa nujno. Če direktor zavoda ni magister farmacije, mora imeti zavod strokovnega vodjo, ki mora imeti visoko izobrazbo farmacevtske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj.

Koncesionar je fizična oseba, ki je nosilec lekarniške dejavnosti, ali pravna oseba, v kateri ima magister farmacije z licenco, ki je tudi njen poslovodja oziroma poslovodni organ, več kot 50 % delež v osnovnem kapitalu te osebe, ki ji je občina ali več sosednjih občin podelila koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti na primarni ravni.
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na podlagi koncesijskega akta (če podeljuje koncesijo več občin skupaj, je to skupni koncesijski akt), h kateremu izda soglasje Ministrstvo za zdravje na podlagi mnenja LZS in ZZZS. Koncesionar izvaja lekarniško dejavnost na območju, ki se določi s koncesijskim aktom.

Vsaka bolnišnica organizira bolnišnično lekarno kot samostojno organizacijsko enoto, s katero zagotavlja preskrbo svojih pacientov z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, ki se uporabljajo za zdravljenje in nego pacientov, ki se zdravijo v bolnišnici oziroma pod nadzorom zdravnika bolnišnice in ob odpustu iz bolnišnice v okviru brezšivne skrbi. Bolnišnično lekarno vodi magister farmacije, ki izpolnjuje pogoje, določene za vodjo lekarne.

Dežurne lekarne, ki zagotavljajo 24-urno preskrbo prebivalstva z zdravili, so:

 1. Javni zavod Lekarna Ljubljana, Lekarna pri Polikliniki, Njegoševa cesta 6K, Ljubljana,
 2. Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje, Lekarna Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje,
 3. Javni zavod Celjske lekarne Celje, Lekarna Glazija, Ljubljanska cesta 20b, Celje,
 4. Javni zavod Goriška lekarna Nova Gorica, Lekarna Nova Gorica, Rejčeva ulica 2, Nova Gorica,
 5. Javni zavod Obalne lekarne Koper – Farmacie costiere Capodistria, Lekarna Koper, Kidričeva ulica 2,Koper,
 6. Javni zavod Dolenjske lekarne Novo mesto, Lekarna Novo mesto, Kandijska cesta 1, Novo mesto,
 7. Javni zavod Gorenjske lekarne Kranj, Lekarna Kranj, Bleiweisova cesta 8, Kranj
 8. Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Lekarna Tabor, Ljubljanska cesta 9, Maribor,
 9. Javni zavod Lekarne Ptuj, Lekarna Ptuj, Trstenjakova ulica 9, Ptuj,
 10. Lekarna Toplek – koncesionar, Potrčeva cesta 23, Ptuj,
 11. Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Lekarna Murska Sobota, Kocljeva 2, Murska
  Sobota,
 12. Javni zavod Lekarna Velenje, Lekarna Center, Vodnikova cesta 1, Velenje.

 

Seznam lekarn, ki pripravljajo protibolečinske raztopine v črpalkah

Seznam (v *.pdf)

Skip to content