KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja

Skladno s predpisi o posredovanju informacij javnega značaja Lekarniška zbornica Slovenije javno objavlja katalog informacij javnega značaja.

 

Pravne podlage

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Katalog informacij javnega značaja

Zbornica na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja objavlja Katalog informacij javnega značaja, ki je dostopen na zborničnih spletnih straneh, v tiskani obliki pa na sedežu Lekarniške zbornice Slovenije, Vojkova cesta 48, Ljubljana.

 

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Lekarniška zbornica Slovenije
Skrajšan naziv: LZS
Naslov: Vojkova cesta 48
Pošta: 1000 Ljubljana
Telefon: 01 2806-550
Telefaks: 01 2806-561
E-pošta: tajnistvo@lek-zbor.si
predsednik LZS: mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec.
Datum prve objave kataloga: 30. 6. 2007
Datum zadnje spremembe: 2. 8. 2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.lzs.si
Druge oblike kataloga: fizična oblika na sedežu Lekarniške zbornice Slovenije

 

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga:

Opis delovnega področja Lekarniške zbornice Slovenije

Lekarniška zbornica opravlja na osnovi določil zakona zlasti naslednje naloge: 

 1. ministru pristojnemu za zdravje, (v nadaljevanju: minister) pošilja poročila o delovanju in rezultatih lekarniške dejavnosti, in daje ministru, pristojnim subjektom in članom zbornice mnenja in predloge o preskrbi z zdravili, izdaji zdravil, ureditvi lekarn, vzgoji in usposabljanju farmacevtskih strokovnih delavcev in drugih zadevah, ki se nanašajo na lekarniško dejavnost,
 2. sodeluje pri pripravi predpisov, ki se nanašajo na lekarniško dejavnost, zdravstveno dejavnost, zdravstveno zavarovanje, zdravila, vključno z oblikovanjem lekarniške mreže na primarni, sekundarni in terciarni ravni, načrtovanjem kadrovskih potreb lekarniške dejavnosti in drugih predpisov, ki vplivajo na izvajanje lekarniške dejavnosti,
 3. pripravi vsebine specializacij in predlog o vrstah in trajanju specializacij in postopku opravljanja specialističnega izpita ter postopku imenovanja izpitne komisije ter pripravi predlog vsebine dodatnih specialnih znanj,
 4. predlaga ministru v sprejem predpise, potrebne za izvajanje lekarniške dejavnosti, in druge predpise v skladu z zakonodajo, ki ureja lekarniško in zdravstveno dejavnost,
 5. sprejema, izdaja in nenehno posodablja Kodeks magistralnih zdravil in Kodeks galenskih zdravil ter v ta namen sprejme pravila za vključevanje magistralnih in galenskih zdravil v kodeksa,
 6. daje mnenje občini ali več sosednjim občinam o koncesijskem aktu, mnenje občini ali več sosednjim občinam o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda na primarni ravni, mnenje občini o poslovanju podružnice lekarne, mnenje občini o organiziranju priročne zaloge zdravil, mnenje izvajalcu o ustanovitvi oziroma organiziranju lekarne oziroma podružnice lekarne, in druga mnenja v skladu z veljavnimi predpisi,
 7. predlaga ministru v sprejem predpise, s katerimi se podrobneje določijo postopki za podeljevanje, podaljšanje in odvzem licence magistrom farmacije in določa večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu, katerih posledica je odvzem licence,
 8. sodeluje pri določanju izhodišč za sklepanje pogodb z ZZZS in za oblikovanje cen storitev lekarniške dejavnosti v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 9. določa način oblikovanja cen zdravil, ki niso financirana iz javnih sredstev,
 10. pripravlja kadrovske in druge strokovne standarde in normative za delo farmacevtskih strokovnih delavcev v lekarnah,
 11. vodi evidence o rednem strokovnem izpopolnjevanju,
 12. sprejme standarde, smernice in priporočila za izvajanje in razvoj lekarniške dejavnosti,
 13. sodeluje s farmacevtsko industrijo in trgovci z zdravili na debelo za zagotavljanje kakovostne oskrbe z zdravili,
 14. sodeluje z izobraževalnimi zavodi in Slovenskim farmacevtskim društvom pri oblikovanju izobraževalnih programov,
 15. sodeluje s Slovenskim farmacevtskim društvom pri reševanju farmacevtske problematike,
 16. sodeluje pri pripravi kolektivne pogodbe za delavce lekarniške dejavnosti in sklepa kolektivne pogodbe v imenu izvajalcev lekarniške dejavnosti kot delodajalcev,
 17. sodeluje z razširjenim strokovnim kolegijem, pristojnim za lekarniško dejavnost, pri urejanju zadev, povezanih s strokovnimi vidiki delovanja lekarniške dejavnosti,
 18. lahko ustanavlja sklade za pomoč svojim članom,
 19. vodi evidenco o vseh predpisih, ki se nanašajo na lekarniško dejavnost, in z njimi seznanja svoje člane,
 20. opravlja založniško in izdajateljsko dejavnost za strokovne publikacije ter izdaja strokovno glasilo zbornice in informativne publikacije,
 21. organizira strokovna srečanja, seminarje in druge oblike strokovnega izpopolnjevanja in
 22. opravlja druge naloge v skladu z zakonskimi in drugimi predpisi in svojimi akti.

 

Zbornica opravlja kot javno pooblastilo naslednje naloge:

 1. organizira pripravništvo, strokovno izpopolnjevanje in specializacijo farmacevtskih strokovnih delavcev,
 2. sprejema Kodeks lekarniške deontologije in pravila dobre lekarniške prakse ter ukrepa ob njihovih kršitvah,
 3. daje mnenje o podelitvi koncesij za izvajanje lekarniške dejavnosti,
 4. vodi register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti,
 5. podeljuje, podaljšuje in odvzema licenco magistrom farmacije,
 6. vodi evidence o izpolnjevanju pogojev za podeljevanje in podaljševanje licenc,
 7. izvaja strokovni nadzor s svetovanjem pri izvajalcu lekarniške dejavnosti in
 8. določa vrste izdelkov, ki se lahko prodajajo v lekarnah v okviru lekarniške dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost..

Organi Lekarniške zbornice Slovenije so:

 • Predsednik
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Skupščina

 

Disciplinski organi zbornice so:

 • disciplinska komisija,
 • disciplinsko sodišče in
 • tožilec zbornice.

 

Člani organov Lekarniške zbornice Slovenije so:

Izvršni odbor

Darja Potočnik Benčič – predsednica

Katja Gombač Aver

Sabina Grm

Lilijana Grosek

Matejka Kumperščak Duh

Mateja Praprotnik

Romana Rakovec

Ivan Zajc

Miran Golub

Dušan Hus

Miha Vivoda

Franci Tratar


 

Nadzorni odbor Lekarniške zbornice Slovenije

Alenka Koritnik Dular

Ana Kobal

Branko Gajšek

Božena Omerzel

Alenka Kovačič


 

Tožilec Lekarniške zbornice Slovenije

Miroslava Abazović

 

Namestnik tožilca Lekarniške zbornice Slovenije

Milena Kotnik 


 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Predsednica disciplinske komisije Lekarniške zbornice Slovenije

Ester Košiček

 

Namestnik predsednice disciplinske komisije Lekarniške zbornice Slovenije

Tomi Laptoš

 

Člani disciplinske komisije Lekarniške zbornice Slovenije

Nataša Čater

Miran Pešec

Irma Hermina Klemenc

Brigita Mavsar Najdenov

 

Namestniki članov disciplinske komisije Lekarniške zbornice Slovenije

Igor Klinc

Bor Bitenc

Monika Sonc

 

 

DISCIPLINSKO SODIŠČE

Predsednica disciplinskega sodišča Lekarniške zbornice Slovenije

Rosita Aubreht

 

Namestnik predsednice disciplinskega sodišča Lekarniške zbornice Slovenije

Bor Vrščaj

 

Člani disciplinskega sodišča Lekarniške zbornice Slovenije

Simona Jalovec Pavlovič

Katja Krušič

Mirjana Titan

Alenka Kovačič

 

Namestniki članov disciplinskega sodišča Lekarniške zbornice Slovenije

Sabina Drobnič

Magdalena Petkovič

Janez Erčulj

Miroslav Mihalič


Razsodišče Lekarniške zbornice Slovenije

Rosita Aubreht

mag. Miroslava Abazović 

Ester Košiček 

Nataša Čater 

Katja Krušič

Miran Pešec

Bor Bitenc 

Metka Milovanovič

doc. dr. Alenka Kovačič

Janez Toni


Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja

Darja Potočnik Benčič, predsednica

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana
e-pošta: spela.bernik@lek-zbor.si
Tel.: 01 2806-550


 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

Povezava na predpise s področja zdravstva

 

Predpisi EU

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam vrst upravnih postopkov, ki jih vodi LZS

 • postopek vpisa in izbrisa iz registra farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti;
 • postopek izdaje, podaljšanja in odvzema licence magistra farmacije;
 • postopek odobritve opravljanja specializacije;
 • postopek odobritve opravljanja specialističnega izpita oziroma preizkusa strokovne usposobljenosti;
 • postopek opravljanja strokovnega nadzora s svetovanjem.

Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja

Lekarniška zbornica Slovenije vodi register odobrenih specializacij in evidenco prostih in zasedenih specializantskih mest na podlagi prvega odstavka 7. člena Pravilnika o vrstah in poteku specializacij za magistre farmacije.
Na predlog pooblaščenih izvajalcev specializacij Lekarniška zbornica Slovenije imenuje glavne in področne mentorje ter vodi register glavnih in področnih mentorjev na podlagi prvega in drugega odstavka 17. člena Pravilnika o vrstah in poteku specializacij za magistre farmacije.

Podatke o dejstvih, o katerih se vodi evidence, se izdajo na ustno ali pisno zahtevo, najpozneje v 15 dneh od dneva prejema zahteve.
Glede posameznih vprašanj postopka, ki s Pravilnikom niso posebej urejena se smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št.: 24/06 – uradno prečiščeno besedilo in 105/2006; v nadaljevanju ZUP – UPB, 126/07, 65/08, 8/2010 in 82/2013). (Povezava na državni register predpisov.)

Registri za sedaj niso povezani z nobeno drugo javno evidenco. Podatki iz registrov niso na voljo na spletni strani Lekarniške zbornice Slovenije. Za obdelavo, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so del registrov, se uporabljajo določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A, 67/2007) (Povezava na državni register predpisov.)

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Seznam specializacij in pooblaščenih izvajalcev.

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • opis dostopa preko spleta: za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete spletni brskalnik,
 • opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana. Ure, v katerih je mogoče fizično pridobiti informacije javnega značaja: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure, četrtek od 13. do 15. ure,
 • opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: dostopnost do informacij javnega značaja na spletu je zagotovljena tudi v tekstovni obliki .

Stroškovnik, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Vse informacije, primerne za ponovno uporabo, so že objavljene na zbornični spletni strani, stroškovniki, ceniki in drugi pogoji za ponovno uporabo niso potrebni.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • informacije o postopku včlanitve v LZS,
 • informacije o postopku odobritve specializacije,
 • informacije o sredstvih namenjenih za financiranje posameznega specializanta,
 • informacije o postopku in pogojih za vpis v register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti,
 • informacije o postopku in pogojih za pridobitev licence,
 • informacije o skupnem številu lekarniških enot.

 

Lekarniška zbornica je na osnovi določil Zakona o lekarniški dejavnosti ustanovljena za učinkovito lekarniško dejavnost in za zagotavljanje njene strokovnosti ter za izpolnjevanje drugih skupnih nalog. Lekarniška zbornica pospešuje in skrbi za razvoj in strokovni napredek dejavnosti, varuje stanovsko čast, skrbi za izpolnjevanje stanovskih obveznosti ter varuje stanovske in gospodarske interese članov. Lekarniška zbornica Slovenije je pravna oseba in je samostojna organizacija, ustanovljena z namenom zastopanja lekarniške dejavnosti in lekarniškega stanu.

Članstvo v zbornici je obvezno za fizične in pravne osebe s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti, javne lekarniške zavode, bolnišnice in druge izvajalce lekarniške dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost.

V zbornico se lahko prostovoljno včlanijo farmacevtski strokovni delavci, ki opravljajo strokovno delo v lekarni, in sicer: magistri farmacije, magistri farmacije specialisti ter farmacevtski tehniki.

Člana zbornice lahko zastopa v organih zbornice magister farmacije z licenco.

 

Organi zbornice so: 

 • skupščina,
 • izvršni odbor,
 • predsednik in
 • nadzorni odbor.

Najvišji organ lekarniške zbornice je skupščina, ki jo sestavljajo predstavniki obveznih članov oziroma obvezni člani. Obvezni član ima na skupščini toliko predstavnikov, kolikor lekarn in lekarniških podružnic ima v svoji sestavi.

Izvršilni organ zbornice je izvršni odbor, ki vodi delo zbornice iv skladu s statutom in drugimi akti zbornice.

Zbornica ima stalne občasne komisije kot svoja delovna telesa. Stalne komisije zbornice so: komisija za farmacevtska vprašanja, komisija za izobraževanje in komisija za ekonomska vprašanja. Poleg teh so po sklepu upravnega odbora v letu 2020 v zbornici delovale še naslednje komisije in delovne skupine:

 • komisija za bolnišnična farmacevtska vprašanja,
 • komisija za informatiko,
 • komisija za Kodeks lekarniške deontologije,
 • komisija za postavitev kompetenčnega modela,
 • komisija skrbnik kompetenc in razvoj novih storitev v lekarniški dejavnosti,
 • komisija za ureditev preskrbe z medicinskimi pripomočki,
 • komisija za pravna vprašanja,
 • delovna skupina za pripravo Dobre lekarniške prakse,
 • delovna skupina za Dobro proizvodno prakso za galenska zdravila,
 • delovna skupina za pripravo Kodeksa magistralnih zdravil,
 • delovna skupina za pripravo Kodeksa galenskih zdravil,
 • delovna skupina za pripravo Pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem,
 • delovna skupina za pripravo predlogov sprememb in dopolnitev ZLD-1,
 • delovna skupina za pripravo sprememb in dopolnitev ZLD-1 v skladu z odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-166/17-15 z dne 5.11.2020,
 • delovna skupina za spremembe in dopolnitve Statuta LZS
 • delovna skupina za spremembe in dopolnitve Pravilnika o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti,
 • delovna skupina za spremembo Pravilnika o storitvah bolnišnične lekarniške dejavnosti,
 • delovna skupina za izdelavo kazalnikov kakovosti v javni lekarniški dejavnosti,
 • delovna skupina za pogajanja – standardi in normativi v lekarniški dejavnosti,
 • skupina za pogajanja na temo Standardov in normativov pri sindikatu Sifarm,
 • delovna skupina za izvedbo skupne oddaje javnega naročila zdravil in drugega blaga za nadaljnjo prodajo v javnih lekarniških zavodih,
 • delovna skupina za prenovo načina vrednotenja lekarniških storitev,
 • delovna skupina za pripravo navodil za mentorje za vrsto specializacij iz klinične farmacije,
 • delovna skupina za prenovo programa specializacije iz oblikovanja zdravil in programa specializacije iz preizkušanja zdravil,
 • delovna skupina za vzpostavitev sistema brezšivne skrbi.

 

Člani zbornice se lahko za posamezna interesna področja organizirajo v sekcije. V lekarniški zbornici delujejo tri sekcije: sekcija javnih lekarniških zavodov, sekcija koncesionarjev in sekcija bolnišničnih lekarn.

Strokovna in administrativno tehnična in druga opravila za zbornica opravlja strokovna služba zbornice.

Zbornica se financira iz prispevkov članov, sredstev proračuna, donacij, denarnih kazni, izrečenih v disciplinskih postopkih, daril in volil in iz drugih virov. Prispevki članov sta vpisnina in članarina. Vpisnino plača član ob pristopu v zbornico in je namenjena oblikovanju trajnih virov sredstev zbornice, članarino pa vsako leto za pokrivanje odhodkov redne dejavnosti zbornice. Višino vpisnine in način izračuna članarine določi skupščina.

Prispevek posamezne obvezne članice je odvisen od obsega storitev z ZZZS in števila lekarniških enot ter števila zaposlenih strokovnih farmacevtskih delavcev. Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje nalog, ki jih zbornica izvaja na podlagi javnega pooblastila. Pomemben del prihodkov Lekarniške zbornice Slovenije so udeležnine za različne oblike izobraževanja in stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki jih organizira zbornica. Pri tem se cene za zaposlene pri članicah Lekarniške zbornice ne oblikujejo tržno, pač pa tako, da se pokrijejo stroški organizacije posameznega izobraževanja. Del prihodkov predstavljajo tudi donacije, ki pa so prav tako namenjene pokrivanju stroškov za različne oblike izobraževanj in izpopolnjevanj, ki pa so v tem primeru za članice zbornice brez kotizacije oz. je ta kotizacija minimalna.

Naloge zbornice so določene z zakonom, statutom zbornice ter sklepi skupščine in izvršnega odbora zbornice. Med zakonsko določenimi nalogami so tudi naloge, ki jih zbornica opravlja po javnem pooblastilu Ministrstva za zdravje in se financirajo iz sredstev državnega proračuna na podlagi pogodbe, sklenjene med Lekarniško zbornico Slovenije in Ministrstvom za zdravje.

Skip to content