PRIPRAVNIŠTVO

Refundacija stroškov za plače pripravnikov

 

V skladu Pravilnikom o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije (Uradni list RS, št. 54/2017) zbira Lekarniška zbornica Slovenije podatke o stroških za plače pripravnikov in stroški mentorstva pri izvajalcih lekarniške dejavnosti. Sredstva za pripravništvo se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, izplačuje jih pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

 

Stroški za pripravništvo, ki se povrnejo na podlagi navedenega pravilnika so:

  • bruto bruto plača in nadomestilo plače pripravnika na podlagi plače pripravnika v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami
  • za stroške regresa za letni dopust, povračila za stroške prehrane med delom, povračila za stroške prevoza na delo in z dela v skladu s predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom v dejavnosti zdravstva,
  • premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini razreda po predpisani lestvici, skladno z zakonom, ki ureja kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, in kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
  • stroški mentorstva v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami.

 

V nadaljevanju je povzetek natančnejšega navodila zbornice o posredovanju podatkov o stroških za plače pripravnikov na Lekarniško zbornico Slovenije, ki se nahaja na povezavi spodaj.

Osnovna plača

Osnovna plača pripravnika se v skladu z določbo člena 9.a Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določi na podlagi uvrstitve delovnega mesta oziroma naziva, na katerem lahko pripravnik delo opravlja neposredno po opravljenem pripravništvu oziroma izpitu, določenem po posebnih predpisih, in sicer tako, da je njegova osnovna plača za čas pripravništva za šest plačnih razredov nižja od osnovne plače tega delovnega mesta oziroma naziva, razen če področni zakon določa drugače.

 

Plačni razredi

Plačni razredi (v nadaljevanju: PR) in pripadajoče osnovne plače (v nadaljevanju: OP) za tipična delovna mesta v lekarni so naslednje:

Zdravstveni delavci 1* 2**
farmacevtski tehnik III 22 16
farmacevt III 34 28

1* – PR delovnega mesta za katerega se pripravnik usposablja     2** – PR za pripravnika

 

Višina plače pripravnikov

Višina plače pripravnikov znaša od 1.1.2020 dalje:

farmacevtski tehnik 793,10 € oz. min. plača
mag. farmacije 1.269,78 €

Minimalna plača od 1.1.2022 do 31.12.2022 znaša 1.074,43 €.

 

Nadomestilo plače

Nadomestilo plače se obračunava v skladu z določili 90. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. V primerih, ko nastopijo odsotnosti zaradi bolezni do 30 dni, odsotnosti zaradi letnega dopusta in druge odsotnosti, je potrebno obračunati plačo za opravljen redni obseg dela ter posebej obračunati nadomestilo plače za čas odsotnosti (osnova za obračun nadomestila plače je plača delavca, ki mu je bila izplačana za pretekli mesec).

 

Regres

Regres za letni dopust za leto 2022 znaša 1.074,43 €.

Regres za prehrano med delom od 1. 7. 2022 znaša 4,94 € na dan.

 

Dokumenti:

Navodila LZS za lekarne 2022

Obrazec za refundacijo od 1. januar 2020

Zahtevek za ZZZS

Navodila ZZZS za izvajalce (avg, 2007)

Navodila ZZZS za izvajalce (maj 2015)

Mnenje MDDSZ glede izplačila minimalne plače

 

Skip to content