RAZPISI IN ZAPOSLITVE

Domov 5 INFORMACIJE 5 RAZPISI IN ZAPOSLITVE

29.04.2017

Javni razpis specializacij za magistre farmacije v letu 2017

Javni razpis specializacij za magistre farmacije v letu 2017

Na podlagi 11. člena Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije (Ur. l. RS, št. 79/00, 55/04, 33/05, 34/08, 36/11 in 79/11)
LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Vojkova cesta 48, Ljubljana
objavlja
JAVNI RAZPIS SPECIALIZACIJ
v letu 2017
za posamezna specialistična področja po programih za pridobitev naziva specialist za oblikovanje zdravil, specialist iz preizkušanja zdravil, specialist iz klinične farmacije, specialist iz farmakognozije, specialist iz lekarniške farmacije in specialist iz radiofarmacije
Na razpis za opravljanje specializacije se lahko prijavi:
 • magister farmacije, ki ima opravljeno pripravništvo in strokovni izpit;
 • magister farmacije, ki ima končan najmanj pet let trajajoč univerzitetni študij, ki je obsegal najmanj 4 leta teoretičnega in praktičnega izobraževanja in najmanj šest-mesečno praktično usposabljanje v lekarni ali v bolnišnici pod vodstvom farmacevtskega oddelka bolnišnice ter ima opravljen      strokovni izpit;
 • državljan države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice, ki mu je skladno s predpisi, ki urejajo postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, priznana kvalifikacija magistra farmacije.
Pisni vlogi za specializacijo mora kandidat, ki je državljan Republike Slovenije, priložiti naslednje dokumente:
 • izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena in leto pridobitve;
 • izjavo o opravljenem strokovnem izpitu, iz katere mora biti razvidna ustanova, pri kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita;
 • opis delovnih izkušenj iz katerega je razvidno, ali se lahko priznajo kot opravljeni del specializacije;
 • izjavo plačnika o kritju vseh stroškov specializacije.
Kandidat, ki je državljan države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice mora pisni vlogi za specializacijo priložiti:
 • izjavo, da mu je priznana kvalifikacija skladno s predpisi, ki urejajo postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, iz katere mora biti razvidna ustanova, ki mu je kvalifikacijo priznala in leto priznanja;
 • izjavo plačnika o kritju vseh stroškov specializacije.
Kandidat, ki je državljan države, ki ni članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice (tuj državljan), mora pisni vlogi za specializacijo priložiti naslednje dokumente:
 • izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidno, da mu je priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja;
 • izjavo kandidata o opravljenem strokovnem izpitu, iz katere je razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita;
 • izjavo kandidata, da mu je priznana kvalifikacija skladno s predpisi, ki urejajo postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, če je kandidat pridobil kvalifikacijo v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice, iz katere mora biti razvidna ustanova, ki mu je kvalifikacijo priznala in leto priznanja;
 • izjavo plačnika o kritju vseh stroškov specializacije.
 V svoji vlogi lahko kandidat predlaga tudi pooblaščenega izvajalca in glavnega mentorja, pri katerem želi opravljati specializacijo.
Kandidati naj pisno vlogo za specializacijo, kateri morajo priložiti vsa zgoraj navedena dokazila / izjave, v zaprti kuverti pošljejo na naslov: Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, Ljubljana, s pripisom »Za razpis specializacij«, v roku 15 dni od objave tega razpisa. Razpis je objavljen na spletni strani Lekarniške zbornice Slovenije, dne 29.4.2017, kar pomeni, da je vloge potrebno oddati na pošto tako, da prispejo na zbornico do vključno dne 15.5.2017, oziroma, da jih oddate na pošti še do vključno dne 15.5.2017, vendar morajo biti v tem primeru oddane priporočeno.
Lekarniška zbornica Slovenije bo odločala o pravočasnih in popolnih vlogah za specializacije v 30 dneh po preteku razpisnega roka in kandidatom izdala ustrezne odločbe po zaključku izbirnega postopka.

 

Skip to content