RAZPISI IN ZAPOSLITVE

Domov 5 INFORMACIJE 5 RAZPISI IN ZAPOSLITVE

Datum objave: 29. 4. 2022

Na podlagi 43. člena Pravilnika o vrstah in poteku specializacij za magistre farmacije (Ur. l. RS, št. 53/2019)

 

LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

Vojkova cesta 48, Ljubljana

objavlja

 JAVNI RAZPIS SPECIALIZACIJ

v letu 2022

za posamezna specialistična področja po programih za pridobitev naziva specialist za oblikovanje zdravil, specialist iz preizkušanja zdravil, specialist iz klinične farmacije, specialist iz farmakognozije in specialist iz radiofarmacije.

 Na razpis za opravljanje specializacije se lahko prijavi:

  • magister farmacije z licenco.

 

Pisni vlogi za vpis v specializacijo mora kandidat priložiti:

  • dokazilo o veljavni licenci oziroma navedbo številke odločbe o licenci;
  • navedbo vrste specializacije, na katero se prijavlja;
  • opis delovnih izkušenj iz katerega je razvidno, ali se lahko priznajo kot opravljeni del specializacije;
  • izjavo plačnika o kritju vseh stroškov specializacije.

 

Kandidat, ki ni državljan Republike Slovenije se vpiše v specializacijo pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije.

V svoji vlogi lahko kandidat predlaga tudi pooblaščenega izvajalca in glavnega mentorja, pri katerem želi opravljati specializacijo.

Kandidati naj pisno vlogo za specializacijo, kateri morajo priložiti vsa zgoraj navedena dokazila / izjave, v zaprti kuverti pošljejo na naslov: Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis specializacij«, v roku 15 dni od objave tega razpisa. Razpis je objavljen na spletni strani Lekarniške zbornice Slovenije, dne 29. 4. 2022, kar pomeni, da je vloge potrebno oddati na pošto tako, da prispejo na zbornico do vključno dne 14. 5. 2022, oziroma, da jih oddate na pošti še do vključno dne 14. 5. 2022, vendar morajo biti v tem primeru oddane priporočeno.

Lekarniška zbornica Slovenije bo odločala o pravočasnih in popolnih vlogah za vpis v specializacijo v 30 dneh po preteku razpisnega roka in kandidatom izdala ustrezne odločbe po zaključku izbirnega postopka.

 

 

 

 

Skip to content