DISCIPLINSKI POSTOPKI

Domov 5 INFORMACIJE 5 DISCIPLINSKI POSTOPKI
Lekarniška zbornica Slovenije v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/2016,077/2017 in 73/2019, v nadaljevanju: ZLD-1) ukrepa ob kršitvah Kodeksa lekarniške deontologije in pravil dobre lekarniške prakse. To nalogo zbornica opravlja kot javno pooblastilo. V tem okviru je naloga zbornice in njenih disciplinskih organov, da v postopkih ugotavljanja navedenih kršitev zagotovijo učinkovito, nepristransko in pregledno uveljavljanje odgovornosti farmacevtskih strokovnih delavcev za kršitve dolžnosti pri izvajanju lekarniške dejavnosti in kršitve vestnega opravljanja dela in prakse v lekarni. Dejanja, ki pomenijo kršitev dolžnosti pri izvajanju lekarniške dejavnosti, ter dejanja, ki pomenijo kršitev vestnega opravljanja dela in prakse v lekarni, določa Statut Lekarniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 45/2019, v nadaljevanju: Statut LZS).

Disciplinski organi

Disciplinski organi zbornice so:

  • disciplinska komisija,
  • disciplinsko sodišče in
  • tožilec.

Disciplinska komisija je temeljni disciplinski organ zbornice, ki odloča v disciplinskih zadevah zoper farmacevtskega strokovnega delavca zaradi kršitev dolžnosti pri izvajanju lekarniške dejavnosti, kršitev vestnega opravljanja dela in prakse v lekarni, in kršitev Kodeksa lekarniške deontologije, razen kršitev, ki so v pristojnosti disciplinskega sodišča.

Disciplinsko sodišče odloča v disciplinskih zadevah zoper farmacevtskega strokovnega delavca zaradi kršitev, zaradi katerih mu je mogoče odvzeti licenco, in o pritožbah zoper odločitve disciplinske komisije.

Tožilec je disciplinski organ zbornice, ki ima pravico in dolžnost zahtevati uvedbo postopka zoper farmacevtskega strokovnega delavca zaradi kršitve Kodeksa lekarniške deontologije, kršitve dolžnosti pri izvajanju lekarniške dejavnosti ter kršitve statuta zbornice in drugih aktov ter odločitev zbornice, ter zastopa obtožbo zoper farmacevtskega strokovnega delavca pred disciplinsko komisijo in disciplinskim sodiščem.

Disciplinski postopek

Ko je tožilec kakorkoli obveščen, da je farmacevtski strokovni delavec kršil Kodeks lekarniške deontologije, svoje dolžnosti pri izvajanju lekarniške dejavnosti, Statut zbornice ali druge akte in odločitve zbornice, lahko zahteva uvedbo disciplinskega postopka oziroma vloži obtožbo zoper tega farmacevtskega strokovnega delavca. Vložitev zahteve za uvedbo disciplinskega postopka lahko zahteva tudi minister, pristojen za zdravje. V obvestilu o kršitvi ali pobudi za uvedbo disciplinskega postopka je treba tožilcu zbornice navesti dejstva in predložiti dokaze, na podlagi katerih je mogoče utemeljeno sklepati, da je farmacevtski strokovni delavec kršil svojo dolžnost.

Tožilec lahko tudi odstopi od disciplinskega postopka. V tem primeru mora pojasniti razloge za odstop.

Zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka vloži tožilec pri disciplinski komisiji ali obtožbo pa pri disciplinskem sodišču – v skladu s pristojnostmi. V zahtevi ali obtožbi opredeli kršitev farmacevtskega strokovnega delavca ter navede dejstva in predlaga dokaze, ki naj se izvedejo za ugotovitev obstoja kršitve.

Predsednik disciplinske komisije oziroma disciplinskega sodišča pošlje zahtevo tožilca za uvedbo disciplinskega postopka oziroma obtožbo brez odlašanja v odgovor farmacevtskemu strokovnemu delavcu, zoper katerega je zahteva oziroma obtožba vložena, (v nadaljevanju: disciplinski obdolženec). Disciplinski obdolženec mora na navedbe v zahtevi oziroma obtožbi odgovoriti v 15 dneh.

Po prejemu odgovora disciplinskega obdolženca ali po preteku roka za odgovor lahko predsednik disciplinske komisije oziroma predsednik disciplinskega sodišča pred razpisom obravnave po potrebi odredi, da se opravi predhodna preiskava, in določi člana disciplinske komisije oziroma disciplinskega sodišča, ki opravi predhodno preiskavo. O tem obvesti disciplinskega tožilca in disciplinskega obdolženca.

Po opravljeni predhodni preiskavi pošlje predsednik disciplinske komisije oziroma predsednik disciplinskega sodišča spise tožilcu, na podlagi katerih lahko slednji spremeni ali dopolni zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka oziroma obtožbo.

V nadaljevanju postopka predsednik disciplinske komisije oziroma predsednik disciplinskega sodišča razpiše ustno obravnavo, ki praviloma ni javna (razen kadar disciplinski obdolženec izrecno zahteva, da je). Disciplinska komisija oziroma disciplinsko sodišče odloči po opravljeni ustni obravnavi, odločba disciplinske komisije oziroma disciplinskega sodišča pa mora biti pisno izdelana v 30 dneh od opravljene ustne obravnave.

Disciplinska komisija lahko disciplinskega obdolženca oprosti, postopek ustavi (če tožilec zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka umakne) ali izreče ukrep.

Zoper odločitev disciplinske komisije je dovoljena pritožba v 15 dneh od prejema odločbe, ki jo lahko vložita farmacevtski strokovni delavec, ki mu je bila izdana odločba v disciplinskem postopku, in tožilec zbornice.

O pritožbi zoper odločitev disciplinske komisije odloča disciplinsko sodišče. Pred obravnavo pošlje predsednik disciplinskega sodišča popolno in pravočasno pritožbo nasprotni stranki v odgovor. Odločitev o pritožbi sprejme disciplinsko sodišče na seji brez ustne obravnave, pri čemer lahko pritožbo zavrne ali pa pritožbi ugodi in odpravi odločitev disciplinske komisije oziroma jo spremeni.

Disciplinsko sodišče v postopkih zaradi odvzema licence ugotavlja obstoj kršitve, zaradi katere je mogoče nosilcu lekarniške dejavnosti odvzeti licenco, ali zavrne obtožbo zoper nosilca lekarniške dejavnosti. Če ugotovi obstoj kršitev, po pravnomočnosti svoje odločitve predlaga izvršnemu odboru zbornice začasen ali trajen odvzem licence.

Zoper odločitve disciplinskega sodišča o odvzemu licence je dovoljena pritožba na Ministrstvo za zdravje v 15 dneh od prejema odločbe. Pritožbo lahko vložita disciplinski obdolženec in tožilec zbornice. Zoper druge odločitve disciplinskega sodišča pritožba ni dovoljena.

Pravnomočna odločba disciplinske komisije in disciplinskega sodišča se vpiše v evidenco izrečenih disciplinskih ukrepov, ki jo vodi zbornica, ter pošlje izvršnemu odboru zbornice zaradi izvršitve in ministru.

Disciplinski ukrepi

Disciplinski ukrepi so:

  • opomin,
  • ukor in
  • denarna kazen, ki se sme izreči kot disciplinski ukrep v razponu od 100 do največ 1.000 EUR.

Ob izreku disciplinskega ukrepa se disciplinskemu obdolžencu lahko naloži izpolnitev določene obveznosti, prenehanje s kršitvijo ali odprava posledic kršitve.

 

Skip to content