POSTANITE ČLAN

Domov 5 ČLANSTVO 5 POSTANITE ČLAN

 

Spoštovani kolegi!

 

Verjamemo, da opravljate svoje delo farmacevta z mislijo za dobrobit svojih pacientov, da ste seznanjeni s pomembnimi novostmi na svojem področju in da svoj poklic opravljate v skladu s svojimi strokovnimi načeli in z veseljem. Radi bi vas povabili, da postanete naš ugledni član.

Članstvo prav vsakega izmed vas v Lekarniški zbornici Slovenije nas bo še bolj okrepilo in nam dalo še večji ugled ter nam pomagalo pri uresničevanju našega poslanstva. Članstvo vam hkrati prinaša prijaznejše pridobivanje, vzdrževanje in ohranjanje licenc, aktivnejše sodelovanje na vseh področjih delovanja zbornice, dostop do pomembnih informacij, pridobitev kartice ugodnosti in številne druge prednosti, ki vam bodo zagotovo pomagale pri še boljšem opravljanju vašega poklica.

Poslanstvo naše in vaše Lekarniške zbornice Slovenije je skrb za razvoj lekarniške dejavnosti in lekarniškega stanu. Tudi v prihodnje želimo biti pomemben gradnik v zagotavljanju zdravstvenega varstva vseh ljudi. Preko izobraževanj in usposabljanj bomo še naprej krepili svetovalno ter preventivno delovanje lekarniških farmacevtov in s tem skrbeli za dolgotrajno odličnost farmacevtskega, našega dela.

Prostovoljno individualno članstvo za Lekarniško zbornico Slovenije pomeni, da bomo še učinkoviteje opravljali naloge skladno z zakonom, statutom in sklepi organov zbornice, vam pa nudi ugodnosti in storitve, ki jih boste lahko koristili pri svojem poklicu in v prostem času.

 

Kaj vam prinaša individualno članstvo?

Z včlanitvijo boste kot individualni člani s svojimi dragocenimi izkušnjami in pridobljenim znanjem pomembno vplivali na nadaljnji razvoj zbornice in tako poskrbeli za njeno strokovno odličnost.

Lekarniška zbornica Slovenije s 1.7.2021 uvaja plačilo članarine za prostovoljne člane zbornice v skladu s Sklepom o članarini prostovoljnih članov Lekarniške zbornice Slovenije, sprejetim na 41. zasedanju skupščine, dne 02.09.2020.

Članarino prostovoljnega člana se plačuje enkrat letno za obdobje koledarskega leta na podlagi računa, ki ga izstavi Lekarniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica). Plačana članarina prostovoljnega člana je eden od pogojev za veljavnost članstva prostovoljnega člana v Zbornici. Če bi želeli prekiniti članstvo v Zbornici to opravite v pisni obliki do 30.9. tekočega leta, sicer se članstvo avtomatsko podaljša in s tem obveza za plačilo letne članarine za naslednje koledarsko leto.

Celoletna članarina za leto 2024 po sklepu  8/37, sprejetim  na 37. redni seji IO, dne 18. januarja 2024, znaša:
− za magistra farmacije 45,00 EUR,
− za farmacevtskega tehnika (in inženirja farmacije) 25,00 EUR.

V skladu s 15. točko omenjenega sklepa prostovoljni član Zbornice, ki je bil član Zbornice na dan 1.1.2021, s  plačilom članarine potrdi svojo voljo biti prostovoljni član Zbornice še naprej. Zbornica bo račun za plačilo  članarine poslala članu, ki bo svojo namero biti prostovoljni član Zbornice pisno potrdil v priloženem obrazcu. Če obrazca ne vrnete ali če članarine ne boste plačali v roku, navedenem na računu, se bo štelo, da izstopate iz članstva v Zbornici. O prenehanju članstva v Zbornici boste prejeli obvestilo.

 

V nadaljevanju vas tudi seznanjamo z novostmi in aktivnostmi, ki jih Lekarniška zbornica Slovenije uvaja za aktivnejše povezovanje in sodelovanje prostovoljnih (individualnih) članov na vseh področjih delovanja Zbornice ter za večjo dostopnost do pomembnih informacij, ki vam bodo zagotovo pomagale pri opravljanju vašega poklica.

 

Individualni člani boste imeli naslednje pravice:

  • Brezplačno prejemanje strokovnega glasila Lekarništvo v elektronski obliki. Prejemanje ostalih pomembnih informacij, ki so povezane z delovanjem in aktivnostmi Lekarniške zbornice Slovenije in lekarniške dejavnosti.
  • Pregledno, ažurno in uporabniku prijazno spremljanje evidenc strokovnega izpopolnjevanja za magistre farmacije in farmacevtske tehnike ter licenčnih točk za magistre farmacije.
  • Prijaznejše vzdrževanje in obnavljanje licence magistrov farmacije.
  • Vpogled v nivojsko določene vsebine spletne strani Lekarniške zbornice Slovenije, ki so za nečlane zaprte, kjer so dostopni Zbornični dokumenti, dobre prakse, pravila, standardi.
  • Uveljavljanje popusta za izobraževanja, ki jih organizira Zbornica.
  • Sodelovanje pri pripravi strokovnih vsebin in zakonodaje.

 

Dolžnosti individualnih članov LZS so:

  • Spoštovanje in izvajanje aktov in sklepov organov zbornice.
  • Redno posredovanje vseh podatkov in njihovih sprememb, ki so potrebni za izvajanje nalog zbornice.
  • Posredovanje podatkov zbornici o vseh nepravilnostih, ki jih ugotovijo na svojem območju v zvezi z opravljanjem dejavnosti ali kršenjem predpisov, ki zadevajo lekarniško dejavnost.

 

Za lažje povezovanje in izvajanje določenih pravic prostovoljnih individualnih članov, bo Zbornica vsakemu prostovoljnemu članu izdala člansko izkaznico. Na članski izkaznici bodo navedeni ime in priimek, nazivi in članska številka. Izkaznica bo opremljena s sliko člana. Za izdajo članske izkaznice je potrebno slika ustrezne kakovosti in formata (v fizični obliki: velikost 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni tehniki – kot slika za osebno izkaznico; v elektronski obliki: format jpg, ločljivost 300 dpi).

 

Kaj prinaša pridobitev licence za delo lekarniškega farmacevta?

V skladu z zakonodajo EU (Direktiva 2005/36/ES) sodi poklic magistra farmacije med t.i. svobodne regulirane poklice. Svobodni regulirani poklici so zavezani k stalnem vzdrževanju svoje strokovne usposobljenosti ter upoštevanju pravil stroke, zakonodaje, etike in deontologije pri opravljanju svojega poklica. Magister farmacije je dolžan imeti licenco in jo vzdrževati tudi v skladu z veljavno slovensko zakonodajo (Zakon o zdravstveni dejavnosti, Odredba o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco, Zakon o lekarniški dejavnosti, Pravilnik o licencah magistrov farmacije). Licence so nujne, poznajo jih tudi v drugih državah in večinoma so v pristojnosti zbornic. Lekarniška zbornica Slovenije je strokovni organ, ki pomaga farmacevtom pri opravljanju lekarniške dejavnosti, njihovih stikih s pacienti, poklicnimi kolegi in drugimi zdravstvenimi delavci. Ustanovljena je bila z namenom zastopanja lekarniške dejavnosti in lekarniškega stanu, kar jo upravičeno postavlja na mesto podeljevalca licenc za magistre farmacije.

Vabimo vas, da se včlanite v Lekarniško zbornico in pravočasno prejmete vse zanimive in aktualne informacije ter izkoristite še dodatne ugodnosti članstva.

 

 

O vseh nadaljnjih ugodnostih vas bomo sproti obveščali preko naše spletne strani in po elektronski pošti.

Pridružite se nam!

 

mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec.

Predsednica Lekarniške zbornice Slovenije

 

 

Pristopna izjava

Obrazec za nadaljevanje prostovoljnega članstva (za člane ki so se včlanili pred letom 2021)

Izjava plačnika članarine za individualnega člana, če ni plačnik sam (vzorec)

Sklep o članarini prostovoljnih članov LZS

 

Skip to content