Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Vpis v Register

Farmacevtski strokovni delavec vloži vlogo za vpis v Register pri Lekarniški zbornici Slovenije. Vlogo s prilogami pošlje priporočeno po pošti ali prinese osebno na naslov: Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana. Vloge sprjemamo na sedežu zbornice v ponedeljek v času med 13.00-15.00 uro ter v sredo v času med 9.00-11.00 uro

 

Farmacevtski strokovni delavec izpolnjeni vlogi za vpis v Register obvezno priloži naslednja dokazila:

  • fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi (poklicna, dodiplomska, podiplomska izobrazba, pridobljena specialna znanja);
  • fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
  • fotokopija osebnega dokumenta;
  • izjava izvajalca lekarniške dejavnosti, pri katerem opravlja strokovno delo v lekarniški dejavnosti, da pri njem opravlja strokovno delo, oziroma drugo dokazilo o tem, da opravlja strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti;
  • fotokopija dokazila o pridobljenem pedagoškem in/ali strokovnem nazivu;
  • potrdilo o nekaznovanosti, ki ga vlagatelj pridobi sam pri Ministrstvu za pravosodje RS (navodilo), ali vlagatelj s posebnim pooblastilom pooblasti Lekarniško zbornico Slovenije, da v njegovem imenu naknadno pridobi potrdilo;
  • potrdilo o plačani upravni taksi;
  • druga ustrezna dokazila.

POZOR! Če je na priloženih dokazilih navedeno drugo ime/priimek, kot ga vlagatelj uporablja ob vložitvi vloge za vpis v register in ga kot svoje navaja v vlogi, mora vlagatelj priložiti vlogi tudi dokazilo o spremembi  imena/priimka (kopijo poročnega lista ali drugega uradnega dokumenta, iz katerega je razvidna sprememba).


Aktualna izobraževanja
Izobraževanje za pridobitev kompetence za storitev FTP
Začetek: 15. april 2021 0:00
Konec: 26. april 2021 23:30
Kategorija:
Strokovno izpopolnjevanje za mag. farm.
Lokacija: e-izobraževanje
Opis:

Nazaj          


Novice in Dogodki
© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane