Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Podeljevanje licenc

Licenco morajo po posebej predpisanem postopku pridobiti vsi magistri farmacije, ki želijo v Republiki Sloveniji samostojno opravljati poklic magistra farmacije  pri izvajalcu lekarniške dejavnosti. Postopek in pogoje za podelitev, podaljšanje in odvzem licence ureja Pravilnik o licencah magistrov farmacije (Ur. l. RS, 39/2018).

 

Magister farmacije, ki je nastopil strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, vloži vlogo za vpis v Register v 15 dneh po začetku opravljanja strokovnega dela. Ko uspešno zaključi strokovno uvajanje vloži še vlogo za izdajo licence.

 

Magister farmacije izpolnjeni vlogi za vpis v Register obvezno priloži naslednja ustrezna dokazila:

 • fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi (poklicna, dodiplomska, podiplomska izobrazba, pridobljena specialna znanja);
 • fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
 • fotokopija osebnega dokumenta;
 • izjava izvajalca lekarniške dejavnosti, pri katerem opravlja strokovno delo v lekarniški dejavnosti, da pri njem opravlja strokovno delo, oziroma drugo dokazilo o tem, da opravlja strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti;
 • fotokopija dokazila o pridobljenem pedagoškem in/ali strokovnem nazivu;
 • potrdilo o nekaznovanosti, ki ga vlagatelj pridobi sam pri Ministrstvu za pravosodje RS (navodilo), ali vlagatelj s posebnim pooblastilom pooblasti Lekarniško zbornico Slovenije, da v njegovem imenu naknadno pridobi potrdilo;
 • potrdilo o plačani upravni taksi;
 • druga ustrezna dokazila.

POZOR! Če je na priloženih dokazilih navedeno drugo ime/priimek, kot ga vlagatelj uporablja ob vložitvi vloge za vpis v register in ga kot svoje navaja v vlogi, mora vlagatelj priložiti vlogi tudi dokazilo o spremembi  imena/priimka (kopijo poročnega lista ali drugega uradnega dokumenta, iz katerega je razvidna sprememba).

 

Magister farmacije vlogi za izdajo licence priloži naslednja dokazila:

 • dokazilo o opravljenem strokovnem uvajanju (primer ocene mentorja);
 • življenjepis z opisom delovnih izkušenj z bibliografijo;
 • potrdilo o plačani upravni taksi;
 • izjavo, da so bila ostala potrebna dokazila že posredovana ob vpisu v register.


Navodila o načinu plačila upravne takse se nahajajo tukaj.

 

Dodatne informacije

Magistri farmacije iz držav članic EU, ki želijo pridobiti licenco v RS se za pojasnila lahko obrnejo na LZS.

Dodatne informacije lahko pridobite na tel. št. 01 280 65 50, E-pošta: tajnistvo@lek-zbor.si


Aktualna izobraževanja
Strokovno izpopolnjevanje za magistre farmacije 2021 VIRUSNE OKUŽBE IN CEPLJENJE
Začetek: 1. april 2021 0:00
Konec: 30. junij 2021 23:30
Kategorija:
Strokovno izpopolnjevanje za mag. farm.
Lokacija: e-izobraževanje
Opis:

Nazaj          


Novice in Dogodki
© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane