Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Predstavitev

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji.

Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti, zagotavljanja izpolnjevanja stanovskih obveznosti in varovanja gospodarskih interesov članov.

Članstvo v Zbornici

Članstvo v zbornici je obvezno za vse izvajalce lekarniške dejavnosti, kot prostovoljni člani pa se vključujejo tudi farmacevtski strokovni delavci.

V zbornico je včlanjenih (stanje na dan 31. 12. 2018).

 • 24 javnih zavodov,
 • 87 izvajalcev s koncesijo,
 • 27 bolnišničnih lekarn  ter
 • 551 prostovoljnih članov.

Najvišji organ Zbornice je skupščina, izvršilni organ zbornice pa je izvršni odbor. Poleg omenjenih pa so organi Zbornice še naslednji: predsednik Zbornice, nadzorni odbor, disciplinska komisija, disciplinsko sodišče in tožilec Zbornice.

Temeljne naloge Zbornice so naslednje:

 • sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lekarniško dejavnost, zdravstveno dejavnost, zdravstveno zavarovanje, zdravila, vključno z oblikovanjem lekarniške mreže na primarni, sekundarni in terciarni ravni ter načrtovanjem kadrovskih potreb lekarniške dejavnosti v zdravstvu,
 • izdaja mnenja o podelitvi koncesij za izvajanje lekarniške dejavnosti,
 • v imenu članic se dogovarja o ceni lekarniških storitev, ki jih poravnava obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • določa način oblikovanja cen zdravil, ki niso financirana iz javnih sredstev,
 • določa vrste izdelkov, ki se lahko prodajajo v lekarnah,
 • pripravlja strokovne standarde in normative za delo farmacevtskih strokovnih delavcev v lekarnah,
 • sprejema Kodeks lekarniške deontologije in pravila dobre lekarniške prakse ter ukrepa ob njihovih kršitvah,
 • organizira pripravništvo in stalno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev ter specializacijo magistrov farmacije,
 • vodi register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti,
 • podeljuje, podaljšuje in odvzema licenco magistrom farmacije,
 • izvaja strokovni nadzor s svetovanjem.

Lekarniška zbornica Slovenije je polnopravna članica PGEU (Pharmaceutical Group of European Union).

© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane