Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Katalog informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja

Skladno s predpisi o posredovanju informacij javnega značaja Lekarniška zbornica Slovenije javno objavlja katalog informacij javnega značaja.

Pravne podlage

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Katalog informacij javnega značaja

Zbornica na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja objavlja Katalog informacij javnega značaja, ki je dostopen na zborničnih spletnih straneh, v tiskani obliki pa na sedežu Lekarniške zbornice Slovenije, Vojkova cesta 48, Ljubljana.

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Lekarniška zbornica Slovenije

Skrajšan naziv:

LZS

Naslov:

Vojkova cesta 48

Pošta:

1000 Ljubljana

Telefon:

01 2806-550

Telefaks:

01 2806-561

E-pošta:

tajnistvo@lek-zbor.si

predsednik LZS:

Miran Golub, mag. farm.

Datum prve objave kataloga:

30. 6. 2007

Datum zadnje spremembe:

14. 12. 2015

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.lzs.si

Druge oblike kataloga:

fizična oblika na sedežu Lekarniške zbornice Slovenije


Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga:

Opis delovnega področja Lekarniške zbornice Slovenije

Lekarniška zbornica opravlja na osnovi določil zakona zlasti naslednje naloge:

1. daje pristojnim organom in zavodom poročila, mnenja in predloge glede preskrbe z zdravili, izdaje zdravil, ureditve lekarn, vzgoje in usposabljanja farmacevtskih delavcev in glede drugih problemov, ki se nanašajo na lekarniško dejavnost;

2. načrtuje in spremlja pripravništvo, stalno strokovno izpopolnjevanje in specializacijo farmacevtskih strokovnih delavcev;

3. sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lekarniško dejavnost, zdravila, načrtovanje lekarniške mreže in načrtovanje kadrovskih potreb;

4. sprejme kodeks etike lekarniških delavcev in pravila dobre lekarniške prakse ter ukrepa ob njihovem kršenju;

5. daje mnenje o izdaji koncesij za opravljanje lekarniške dejavnosti in o izdaji dovoljenj za poslovanje podružnic lekarn in priročne zaloge zdravil;

6. vodi register farmacevtskih strokovnih delavcev v lekarnah in evidence o rednem strokovnem izpopolnjevanju;

7. sodeluje pri določanju izhodišč za sklepanje pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in za oblikovanje cen lekarniških storitev v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja;

8. določa način oblikovanja cen zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, ki se ne določajo s pogodbami z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;

9. izvaja strokovni nadzor s svetovanjem;

10. določa vrste izdelkov, ki se smejo prodajati v lekarnah v okviru dejavnosti iz 2. člena tega zakona;

11. sodeluje s farmacevtsko industrijo in veledrogerijami za zagotavljanje kakovostne oskrbe z zdravili;

12. sodeluje z izobraževalnimi zavodi in s strokovnim farmacevtskim društvom pri oblikovanju vzgojno-izobraževalnih programov;

13. sodeluje s strokovnim farmacevtskim društvom pri razreševanju farmacevtske problematike;

14. sodeluje pri pripravi kolektivne pogodbe za delavce lekarniške dejavnosti in sklepa kolektivne pogodbe v imenu lekarnarjev kot delodajalcev;

15. opravlja druge naloge, ki so določene s statutom ali predpisi državnih organov.

Naloge iz 2. in 9. točke prejšnjega odstavka opravlja Lekarniška zbornica kot javna pooblastila.

Statut zbornice poleg zakonsko določenih nalog navaja še naslednje naloge zbornice:

16. lahko ustanavlja sklade za pomoč svojim članom ter za organizirano financiranje pripravništva,

17. vodi evidenco o vseh predpisih, ki se nanašajo na lekarniško dejavnost ter z njimi seznanja svoje člane in jih usmerja k enotnemu izvajanju,

18. opravlja založniško in izdajateljsko dejavnost za izdajanje strokovnih publikacij in izdajanje glasila zbornice ter informativnih publikacij,

19. organizira strokovna srečanja, seminarje in druge oblike strokovnega izpopolnjevanja.

Organi Lekarniške zbornice Slovenije so:

 • skupščina,
 • upravni odbor,
 • predsednik zbornice,
 • nadzorni odbor,
 • razsodišče zbornice,
 • tožilec zbornice.

 

Člani organov Lekarniške zbornice Slovenije so:

Upravni odbor

Miran Golub - predsednik

Ivan Zajc

Irena Groboljšek Kavčič

mag. Sabina Grm

Romana Rakovec

Ana Kobal

Ljubica Lovišček

Dušan Hus

dr. Miha Vivoda

mag. Mateja Praprotnik

Martina Klanjšček

Monika Sonc

 

Nadzorni odbor Lekarniške zbornice Slovenije

mag. Nada Bernat

Lilijana Grosek

mag. Katja Gombač Aver

Branko Gajšek

Majda Misja Lakožič

 

Razsodišče Lekarniške zbornice Slovenije

Miran Pešec

Rosita Aubreht

Ester Košiček

Nataša Čater

mag. Miroslava Abazović

Janez Toni

Metka Milovanovič

Bor Bitenc

dr. Alenka Kovačič

Katja Krušič

 

Tožilec Lekarniške zbornice Slovenije

Sonja Rupret

Namestnik tožilca Lekarniške zbornice Slovenije

Anita Pučko Meršnik

Sekretar

Špela Bernik Golubić

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja

Špela Bernik Golubić, sekretarka
Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana
e-pošta: spela.bernik@lek-zbor.si
Tel.: 01 2806-550

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

Predpisi EU

 • Evropska direktiva o medsebojnem priznavanju poklicev


Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 • /

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • /

Seznam vrst upravnih postopkov, ki jih vodi LZS

 • postopek odobritve opravljanja specializacije,
 • postopek odobritve opravljanja specialističnega izpita ,
 • Postopek opravljanja strokovnega nadzora s svetovanjem.

Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja

Lekarniška zbornica Slovenije vodi register odobrenih specializacij in evidenco prostih in zasedenih specializantskih mest  na podlagi prvega odstavka 9. člena Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije.
Na predlog pooblaščenih izvajalcev specializacij Lekarniška zbornica Slovenije evidentira in imenuje glavne in področne mentorje ter vodi register glavnih in področnih mentorjev na podlagi prvega in drugega odstavka 16. člena Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije.

Podatke o dejstvih, o katerih se vodi evidence, se izdajo na ustno ali pisno zahtevo, najpozneje v 15 dneh od dneva prejema zahteve.
Glede posameznih vprašanj postopka, ki s Pravilnikom niso posebej urejena se smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št.: 24/06 – uradno prečiščeno besedilo in 105/2006; v nadaljevanju ZUP – UPB, 126/07 in 65/08). (Povezava na državni register predpisov.) http://zakonodaja.gov.si

Registri za sedaj niso povezani z nobeno drugo javno evidenco. Podatki iz registrov niso na voljo na spletni strani Lekarniške zbornice Slovenije. Za obdelavo, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so del registrov, se uporabljajo določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04) (Povezava na državni register predpisov.) http://zakonodaja.gov.si

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Seznam specializacij in pooblaščenih izvajalcev.


Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • opis dostopa preko spleta: za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete spletni brskalnik,
 • opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana

  Ure, v katerih je mogoče fizično pridobiti informacije javnega značaja: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure, četrtek od 13. do 15. ure,
 • opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: dostopnost do informacij javnega značaja na spletu je zagotovljena tudi v tekstovni obliki .

Stroškovnik, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Vse informacije, primerne za ponovno uporabo, so že objavljene na zbornični spletni strani, stroškovniki, ceniki in drugi pogoji za ponovno uporabo niso potrebni.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • informacije o postopku včlanitve v LZS,
 • informacije o postopku odobritve specializacije,
 • informacije o sredstvih namenjenih za financiranje posameznega specializanta,
 • informacije o skupnem številu lekarniških enot.

Lekarniška zbornica je na osnovi določil Zakona o lekarniški dejavnosti ustanovljena za učinkovito lekarniško dejavnost in za zagotavljanje njene strokovnosti ter za izpolnjevanje drugih skupnih nalog. Lekarniška zbornica pospešuje in skrbi za razvoj in strokovni napredek dejavnosti, varuje stanovsko čast, skrbi za izpolnjevanje stanovskih obveznosti ter varuje stanovske in gospodarske interese članov. Lekarniška zbornica Slovenije je pravna oseba in je samostojna organizacija, ustanovljena z namenom zastopanja lekarniške dejavnosti in lekarniškega stanu.

Članstvo v zbornici je obvezno za lekarniške zavode, lekarnarje in bolnišnice, ki imajo organizirano bolnišnično lekarno. V zbornico se lahko vključijo tudi pravne osebe in zasebniki, ki opravljajo dejavnost proizvodnje in prometa zdravil in sanitetnega materiala.

Člana zbornice zastopa v organih zbornice farmacevt.

Organi zbornice so skupščina, upravni odbor, predsednik zbornice, nadzorni odbor, razsodišče zbornice in tožilec zbornice.

Najvišji organ lekarniške zbornice je skupščina, ki jo sestavljajo predstavniki obveznih članov. Obvezni član ima na skupščini toliko predstavnikov, kolikor lekarn in lekarniških podružnic ima v svoji sestavi.

Izvršilni organ zbornice je upravni odbor, ki vodi delo zbornice in upravlja sredstva zbornice.

Zbornica ima stalne občasne komisije kot svoja delovna telesa. Stalne komisije zbornice so: komisija za farmacevtska vprašanja, komisija za izobraževanje in komisija za ekonomska vprašanja. Poleg teh so po sklepu upravnega odbora v letu 2008 v zbornici delovale še naslednje komisije in delovne skupine: komisija za strokovni nadzor s svetovanjem, komisija za opravljanje preizkusa znanja, komisija za informatiko, komisija za bolnišnična farmacevtska vprašanja, delovna skupina za statut, delovna skupina za kodeks galenskih izdelkov in magistralnih pripravkov, delovna skupina za dobre prakse, delovna skupina za pripravo strateških dokumentov zbornice, delovna skupina za medicinske pripomočke, delovna skupina za priprav sprememb pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem.

Člani zbornice se lahko za posamezna interesna področja organizirajo v sekcije. V lekarniški zbornici delujejo tri sekcije: sekcija javnih lekarniških zavodov, sekcija zasebnih lekarnarjev in sekcija bolnišničnih lekarn.

Strokovna in administrativno tehnična in druga opravila za zbornica opravlja strokovna služba zbornice.

Zbornica se financira iz prispevkov članov (članarina), državnega proračuna, daril in volil in iz drugih virov. Članarina se določi na osnovi sklepa o članarini, ki ga sprejme Skupščina Lekarniške zbornice Slovenije in sicer glede na predvidene stroške ter predvidene druge vire financiranja. Prispevek posamezne članice je odvisen od obsega storitev z ZZZS in števila lekarniških enot ter števila zaposlenih strokovnih farmacevtskih delavcev. Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje nalog, ki jih zbornica izvaja na podlagi javnega pooblastila. Pomemben del prihodkov Lekarniške zbornice Slovenije so udeležnine za različne oblike izobraževanja in stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki jih organizira zbornica. Pri tem se cene za zaposlene pri članicah Lekarniške zbornice ne oblikujejo tržno, pač pa tako, da se pokrijejo stroški organizacije posameznega izobraževanja. Del prihodkov predstavljajo tudi donacije, ki pa so prav tako namenjene pokrivanju stroškov za različne oblike izobraževanj in izpopolnjevanj, ki pa so v tem primeru za članice zbornice brez kotizacije oz. je ta kotizacija minimalna.

Naloge zbornice so določene z zakonom, statutom zbornice ter sklepi skupščine in upravnega odbora zbornice. Med zakonsko določenimi nalogami so tudi naloge, ki jih zbornica opravlja po javnem pooblastilu Ministrstva za zdravje in se financirajo iz sredstev državnega proračuna na podlagi pogodbe, sklenjene med Lekarniško zbornico Slovenije in Ministrstvom za zdravje.

© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane