Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11.11.1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Razpisi

Razpis specializacij za magistre farmacije v letu 2015

bo objavljen zadnjo soboto v mesecu aprilu, torej dne 25.4.2015. Rok prijave na razpis bo 15 dni po objavi.
 
Vrste specializacij za katere bo mogoča prijavo so:  specializacija za oblikovanje zdravil, specializacija iz preizkušanja zdravil, specializacija iz klinične farmacije, specializacija iz farmakognozije, specializacija iz lekarniške farmacije in specializacija iz radiofarmacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razpis specializacij za magistre farmacije v letu 2013

Na podlagi 11. člena Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije (Ur. l. RS, št. 79/00, 55/04, 33/05, 34/08, 36/11 in 79/11)

 

 

LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

Vojkova cesta 48, Ljubljana

 

objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS SPECIALIZACIJ

v letu 2013 za posamezna specialistična področja po programih za pridobitev naziva specialist za oblikovanje zdravil, specialist iz preizkušanja zdravil, specialist iz klinične farmacije, specialist iz farmakognozije, specialist iz lekarniške farmacije in specialist iz radiofarmacije

 

  

Na razpis za opravljanje specializacije se lahko prijavi:

 • magister farmacije, ki ima opravljeno pripravništvo in strokovni izpit;
 • magister farmacije, ki ima končan najmanj pet let trajajoč univerzitetni študij, ki je obsegal najmanj 4 leta teoretičnega in praktičnega izobraževanja in najmanj šest-mesečno praktično usposabljanje v lekarni ali v bolnišnici pod vodstvom farmacevtskega oddelka bolnišnice ter ima opravljen      strokovni izpit;
 • državljan države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice, ki mu je skladno s predpisi, ki urejajo postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, priznana kvalifikacija magistra farmacije.

 

Pisni vlogi za specializacijo mora kandidat, ki je državljan Republike Slovenije, priložiti naslednje dokumente:

 • izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena in leto pridobitve;
 • izjavo o opravljenem strokovnem izpitu, iz katere mora biti razvidna ustanova, pri kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita;
 • opis delovnih izkušenj iz katerega je razvidno, ali se lahko priznajo kot opravljeni del specializacije;
 • izjavo plačnika o kritju vseh stroškov specializacije.

 

Kandidat, ki je državljan države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice mora pisni vlogi za specializacijo priložiti:

 1. izjavo, da mu je priznana kvalifikacija skladno s predpisi, ki urejajo postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, iz katere mora biti razvidna ustanova, ki mu je kvalifikacijo priznala in leto priznanja;
 2. izjavo plačnika o kritju vseh stroškov specializacije.

 

Kandidat, ki je državljan države, ki ni članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice (tuj državljan), mora pisni vlogi za specializacijo priložiti naslednje dokumente:

 • izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidno, da mu je priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja;
 • izjavo kandidata o opravljenem strokovnem izpitu, iz katere je razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita;
 • izjavo kandidata, da mu je priznana kvalifikacija skladno s predpisi, ki urejajo postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, če je kandidat pridobil kvalifikacijo v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice, iz katere mora biti razvidna ustanova, ki mu je kvalifikacijo priznala in leto priznanja;
 • izjavo plačnika o kritju vseh stroškov specializacije.       

  

V svoji vlogi lahko kandidat predlaga tudi pooblaščenega izvajalca in glavnega mentorja, pri katerem želi opravljati specializacijo.

 

Kandidati naj pisno vlogo za specializacijo, kateri morajo priložiti vsa zgoraj navedena dokazila / izjave, v zaprti kuverti pošljejo na naslov: Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, Ljubljana, s pripisom »Za razpis specializacij«, v roku 15 dni od objave tega razpisa. Razpis je objavljen na spletni strani Lekarniške zbornice Slovenije, dne 26.4.2013, kar pomeni, da je vloge potrebno oddati na pošto tako, da prispejo na zbornico do vključno dne 13.5.2013, oziroma, da jih oddate na pošti še do vključno dne 13.5.2013, vendar v tem primeru morajo biti oddane priporočeno. Vljudno vas prosimo, da v vlogi navedete tudi naslov svoje elektronske pošte, za lažjo komunikacijo.

 

Lekarniška zbornica Slovenije bo odločala o pravočasnih in popolnih vlogah za specializacije v 30 dneh po preteku razpisnega roka in kandidatom izdala ustrezne odločbe po zaključku izbirnega postopka.

 

 

 

 

 

     

  

 

© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane